เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ประชาสัมพันธ์

โครงการรณรงค์ คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า ตุลาคม 2565 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทยฯ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็น วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ มูลนิธิแพทย...

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร

ด้วยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดอบรมหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริ...

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฯ

สืบเนื่องจากการที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วัน...

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐฯ

ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) หรือ สพร. โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล(Thaila...

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดการจัดโครงการประชุมวิชาการในวาระครบรอบ 50 ปี เรื่...

อ่านต่อ

แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566...

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา...

อ่านต่อ

ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง L-NET รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง...

อ่านต่อ

ความร่วมมือรัฐ-ท้องถิ่น-เอกชน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม

ด้วยความมุ่งมั่นของทันตแพทยสภาที่จะผลักดันนโยบายการจัดบริการทันตกรรมร่วมรัฐ-เอกชนในระดับประเทศ จากเด...

อ่านต่อ

เลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 (พ.ศ.2565-2568)

เลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 (พ.ศ.2565-2568)...

อ่านต่อ

ประกาศกรมการแพทย์ แนวทางปฎิบัติการผ่อนปรน

เพื่อการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019...

อ่านต่อ

แนวทางปฏิบัติ การรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อในคลินิกทันตกรรม...

อ่านต่อ