เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ริมรั้วทันตแพทยสภา (พฤษภาคม 2566)

ริมรั้วทันตแพทยสภา
พฤษภาคม 2566


   ริมรั้วทันตแพทยสภาฉบับนี้ พาไปติดตามสถานการณ์ด้านระบบสุขภาพที่เน้นเรื่องที่ส่งผลดีต่อประชาชนในด้านการเข้าถึงบริการผ่านการดูแลของทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนปัญหาของทันตาภิบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์

1. พลิกโฉม ! ผู้ประกันตนเฮ เพิ่มสิทธิประโยชน์ทันตกรรม #ระบบสุขภาพ #สิทธิประกันสังคม  ทันตแพทยสภาเสนอบอร์ดประกันสังคม (สปส.) ผลักดันให้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่าทำฟันจาก 900 บาท เป็น 1,200 บาทต่อปี เล็งปรับเพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนของสิทธิประกันสังคมทำฟันใน รพ.รัฐ ได้เท่ากับสิทธิข้าราชการ หวังลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม คาดว่าภายในต้นปี พ.ศ.2567 น่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

2. ทันตแพทยสภาเดินหน้าผลักดัน บริการทันตกรรมรัฐร่วมเอกชน #ระบบสุขภาพ #สิทธิบัตรทอง ทันตแพทยสภาร่วมประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะคณะทำงานพัฒนาเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรม ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการให้บริการร่วม ภาครัฐ-เอกชน (PPP :Public-Private Partnerships) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม ของสิทธิบัตรทองในคลินิกเอกชน หลังพบอุปสรรคการเพิ่มบริการทันตกรรมในสถานพยาบาลภาครัฐ ทั้งข้อจำกัดด้านตำแหน่งทาง รูปแบบการจ่ายไม่เอื้อต่อการเพิ่มบริการ ขณะที่สถานพยาบาลภาคเอกชนมีศักยภาพ แนะปรับระบบเบิกจ่ายเป็นมาตรฐานกลางและชดเชยรวดเร็ว

3. ผู้ช่วยขาดแคลนหนัก สภาหนุนผลิตเพิ่ม #ผู้ช่วยทันตแพทย์ ทันตแพทยสภาได้มีการรับรองหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์(หลักสูตร 1 ปี และหลักสูตร 2 ปี) พ.ศ.2566 ของโรงพยาบาลนครพิงค์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริมการผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ขาดแคลนในปัจจุบัน

4. ทันตาภิบาล คนสำคัญที่ระบบละเลย.. #ทันตาภิบาล คลิกที่นี่

ทันตแพทยสภาส่งผู้แทนร่วมลงพื้นที่กับกองบริหารการสาธารณสุข(กบรส.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านปฐมภูมิ โดยทันตแพทยสภาได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น ของทันตาภิบาลในทีมสุขภาพปฐมภูมิ โดยเฉพาะบทบาทการดูแล สุขภาพช่องปากของประชาชนทุกกลุ่มวัย ชี้ในภาพใหญ่ระบบ ยังมีความต้องการ ทันตาภิบาลสำหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล แต่พบ 2 ปัญหาใหญ่ ได้แก่ การยังขาดแผนความต้องการและกรอบการจ้างงานที่ชัดเจน และความไม่สอดคล้องของศักยภาพและคุณภาพระหว่างฝ่ายผลิตกับผู้ใช้งาน ที่ประชุมทันตแพทยสภามอบหมาย ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 1 ศึกษาจัดทำแนวทางพัฒนาระบบควบคุมกำกับการทำงานของทันตาภิบาลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ระบบสุขภาพของไทยในปัจจุบัน แล้วนำมาเสนอให้ คณะกรรมการทันตแพทยสภาพิจารณาดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ยังเห็นควร ให้มีการสร้างภาพลักษณ์ทันตาภิบาลให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มการรับรู้และรู้จักอาชีพนี้ในสังคม


                                                                                                                             ข่าวโดย..ทันตแพทย์กฤตเมธ ชีรนรวนิชย์


หัวข้ออื่น ๆ :