กรรมการทันตแพทยสภา แต่ละคณะ จะดำรงตำแหน่งทุก 3 ปี ซึ่ง กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 เป็นคณะกรรมการปัจจุบัน และจะดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 21 มีนาคม 2565 จนถึงปี 20 มีนาคม 2568

 • นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ทพ.สุชิต พูลทอง นายกทันตแพทยสภา
 • ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภา คนที่หนึ่ง
 • ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา อุปนายกทันตแพทยสภา คนที่สอง
  และคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ทพ.สมยศ นะลำเลียง เลขาธิการทันตแพทยสภา
 • ทพญ.แพร จิตตินันทน์ รองเลขาธิการทันตแพทยสภา
 • พันตรีธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ ประชาสัมพันธ์
 • ทพญ.ภัทราวดี กรัษนัยรวิวงค์ เหรัญญิก
 • ทพญ.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 • ทพญ.วรางคณา เวชวิธี ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 • ทพ.จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 • ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
 • ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทพ.นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ทพ.สุธี สุขสุเดช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ทพญ.พีรยา ภูอภิชาติดำรง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ทพ.วินัย ศิริจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ทพญ.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ทพ.ไพศาล กังวลกิจ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ทพ.พสุธา ธัญญะกิจไพศาล คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ทพญ.สิริพร สาสกุลรักษาการคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • พันเอกหญิงวราภรณ์ สมศิริ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
 • ทพญ.มาลินี นาครัตน์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
 • ทพญ.เจนจิรา ถิระวัฒน์ กรรมการ
 • ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์ กรรมการ
 • ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ กรรมการ
 • ทพญ.ปองกานต์ กาญจนวัฒนา กรรมการ
 • ทพ.วรวิทย์ สกุลไทย กรรมการ
 • ทพญ.ศิวนาถ โปษยาอนุวัตร์ กรรมการ
 • ทพญ.วรารัตน์ ใจชื่น กรรมการ
 • ทพ.วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน กรรมการ
 • ทพ.พงศธร สัจจาธรรม กรรมการ
 • ทพ.กรัสวัน คงคาเพ็ชร์ กรรมการ
 • ทพญ.ธรกนก พฤกษมาศ กรรมการ
 • ทพ.ชุมพล ชมะโชติ กรรมการ
 • ทพญ.วนิดา นิมมานนท์ กรรมการ
 • ทพ.เทอดศักดิ์ อุตศรี กรรมการ
 • ทพ.สัณห์ชัย จิรชาญชัย กรรมการ
 • ทพ.ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรูญ กรรมการ
 • ทพ.กฤษฎา ทิรานนท์ กรรมการ