เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ทันตาภิบาลในประเทศไทย

สถานการณ์ทันตาภิบาลในประเทศไทย


  ทันตแพทยสภาเล็งเห็นถึงความจำเป็นของทันตาภิบาลในทีมสุขภาพปฐมภูมิ โดยเฉพาะบทบาทในด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนทุกกลุ่มวัย ในภาพรวมยังมีความต้องการทันตาภิบาลสำหรับรองรับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลแต่ยังขาดแผนความต้องการและกรอบการ จ้างงานที่ชัดเจน รวมไปถึงความไม่สอดคล้องของศักยภาพและคุณภาพการผลิตกับ การใช้งาน

  ซึ่งขณะนี้ได้มีการมอบหมายให้มีทำการศึกษาจัดทำแนวทางพัฒนาระบบควบคุมกำกับการทำงานของทันตาภิบาลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ระบบสุขภาพของไทยในปัจจุบัน แล้วนำมาเสนอให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาพิจารณาดำเนินการต่อไป

  โดยในปัจจุบันจากข้อมูลของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. ณ พฤษภาคม 2565 พบว่ามีจำนวนทันตาภิบาลในปี 2565 มีจำนวนประมาณ 7,300 คน แบ่งเป็น ผู้ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข 7,196 คน และผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยราชการอื่นๆ ประมาณ 120 คน


  โดยสัดส่วนทันตาภิบาลที่ทันตแพทยสภาเห็นชอบสำหรับการปฏิบัติงานในคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ คือ ทันตาภิบาล 1 คน ต่อ ประชากร 5,000 คน หรือ ทันตาภิบาล 2 คน ต่อ 1 ทีมหมอครอบครัว ดังนั้นจากเป้าหมายประเทศไทย ในการพัฒนาทีมหมอครอบครัวจำนวน 6,500 ทีมในระยะเวลาสิบปีนั้น จึงมีความต้องการทันตาภิบาลทั้งสิ้น 13,000 คน

  และจากสถานการณ์การกระจายอำนาจด้วยการถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ให้ไปอยู่กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในปีงบประมาณ 2566 จำนวนกว่า 3,000 แห่งนั้น

  ทันตแพทยสภาได้มีโอกาสส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานการดำเนินงานด้าน งานบุคคลภายใต้คำสั่งของคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเวทีที่ทันตแพทยสภาใช้ในการผลักดันให้เกิดกรอบตำแหน่งนักทันตสาธารณสุขเพื่อรองรับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับ ทันตาภิบาล เนื่องด้วยปัญหาความขาดแคลนทันตาภิบาลนั้น สาเหตุสำคัญ ก็เนื่องจากความไม่ก้าวหน้าในสายอาชีพทำให้เกิดการไหลออกของทันตาภิบาลจาก ระบบสุขภาพ รวมทั้งไม่สามารถดึงดูดทันตาภิบาลใหม่เข้าสู่ระบบ นอกจากนี้ ทันตแพทยสภายังผลักดันให้เกิดกรอบตำแหน่งทันตแพทย์ในระบบสุขภาพภายใต้ สังกัด อบจ. เพื่อรองรับการทำงานร่วมกันระหว่างทันตแพทย์และทันตาภิบาล ภายใต้สัดส่วนการควบคุมกำกับที่เหมาะสมต่อไป


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก  คลิกที่นี่

  • Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  คลิกที่นี่  

ข่าวโดย..ทันตแพทย์หญิงวรารัตน์ ใจชื่น

            ทันตแพทย์วิวัฒน์ ฉัตรวงษ์วาน

ทันตแพทย์กฤตเมธ ชีรนรวนิชย์


หัวข้ออื่น ๆ :