การต่ออายุใบอนุญาต ฯ

ประกาศระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการต่ออายุผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม


กรณีขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หลักฐานมีดังนี้

1.1 กรอกคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่
1.2 ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 ภาพ
1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
1.4 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ กรณีที่ต้องการให้ส่งเอกสารกลับมีค่าธรรมเนียมการส่ง (EMS) 70 บาท


ค่าธรรมเนียม สั่งจ่ายได้ 3 วิธี

1. โอนเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี ทันตแพทยสภา เลขที่บัญชี  142-1-01142-5
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข (บัญชีออมทรัพย์)
กรณีโอนค่าธรรมเนียมแล้วกรุณาส่งสำเนาสลิปโอนเงินมากับเอกสารด้วย
2. ธนาณัติสั่งจ่าย เลขาธิการทันตแพทยสภา ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข
3. เช็ค สั่งจ่าย ในนาม ทันตแพทยสภา
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร:
สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา 88/19 หมู่ที่ 4 ชั้น 5 อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณเตือนใจ แสงอ่อน (งานทะเบียน) โทร. 02-5807500-3 กด 1 Fax. 02-5807504

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง