ประวัติความเป็นมา

วันก่อตั้งของทันตแพทยสภา

ทันตแพทยสภามีฐานะเป็นนิติบุคคลและก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2537 ตามกฎหมายที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537”

ทันตแพทยสภามีวัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการทันตแพทย์
2. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก
3. ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรม และส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก
4. ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม
5. ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการทันตแพทย์และการทันตสาธารณสุข
6. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการทันตแพทย์และการทันตสาธารณสุข
7. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย

บทบาทและหน้าที่ของทันตแพทยสภา

 • 1. รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
 • 2. วินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ในการที่ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมถูกกล่าวหา หรือถูกกล่าวโทษว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม คือ
  • 2.1 ยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ
  • 2.2 ว่ากล่าวตักเตือน
  • 2.3 ภาคทัณฑ์
  • 2.4 พักใช้ใบอนุญาตมีกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 2 ปี
  • 2.5 เพิกถอนใบอนุญาต
 • 3. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา
 • 4. รับรองหลักสูตรต่าง ๆ สำหรับการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ของวิชาชีพทันตกรรม
 • 5. รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมใน (4)
 • 6. ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพทันตกรรม
 • 7. ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทันตแพทยสภา

ความหมายของวิชาชีพทันตกรรม

 • 1. วิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์
 • 2. เกี่ยวกับการตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด หรือการป้องกัน
  • 2.1 โรคฟัน
  • 2.2 โรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟัน
  • 2.3 โรคอวัยวะในช่องปาก
  • 2.4 โรคขากรรไกรและกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร
 • 3. การกระทำทางศัลยกรรม และการกระทำใดๆ ในการบำบัด บูรณะและฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปาก กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร
 • 4. การทำฟันในช่องปาก

องค์ประกอบของทันตแพทยสภา

คณะกรรมการทันตแพทยสภา ประกอบด้วยจำนวนคณะกรรมการซึ่งมีแหล่งที่มาของกรรมการ 3 แหล่ง รวม 32 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
* เริ่มใช้มาตั้งแต่ตั้งแต่ วาระ 6 (พ.ศ.2553-2556)

 • 1. กรรมการโดยตรง รวม 11 คน
  • 1.1 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 คน
  • 1.2 นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 1 คน
  • 1.3 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 9 คน
 • 2. กรรมการโดยการแต่งตั้งจาก 3 กระทรวง รวม5 คน
  • 2.1 กระทรวงสาธารณสุข 3 คน
  • 2.2 กระทรวงกลาโหม 1 คน
  • 2.3 กระทรวงมหาดไทย 1 คน
 • 3. กรรมการจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกทันตแพทยสภา รวม 16 คน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง