เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

 • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
 • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
 • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

 • การใช้งานเว็บไซต์
  Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
  จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตทันตแพทย์ใหม่กับข้อสอบไฟจราจร

 บัณฑิตทันตแพทย์ใหม่กับข้อสอบไฟจราจร


NL ทันตแพทย์ทันสมัยที่สุดในมวลหมู่วิชาชีพทางการแพทย์ด้วยกัน

  จัดสอบ National License ของทันตแพทย์เป็นระบบ Online และมีกระบวนการจัดการที่รัดกุม ตั้งแต่การพัฒนาชุดข้อสอบ และการจัดการสอบ จึงเป็นที่สนใจของสภาวิชาชีพอื่น ซึ่งรอบการจัดสอบที่ผ่านมา มีคณะจากสัตวแพทยสภามาศึกษาดูงานอีกด้วย • การพัฒนาชุดข้อสอบ

  การพัฒนาชุดข้อสอบมี ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน และประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม ทำหน้าที่ควบคุมกำกับการกลั่นกรองข้อสอบที่ได้รวบรวมจากแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งการส่งข้อสอบเพื่อให้กรรมการกลั่นกรองนั้น มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้รหัสเข้าเทียบกับเลขที่บัตรประชาชนผู้ออกข้อสอบ ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อสอบได้จำนวนเหมาะสมแล้ว กรรมการชุดพัฒนาข้อสอบทั้งสองชุดจะเรียกประชุมเพื่อกลั่นกรองและปรับหรือดัดแปลงข้อสอบให้ตรงกับ Table of Specification หรือ TOS ที่กำหนดให้บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ทุกคนต้องทราบ ข้อสอบที่ออกจะถูกทดสอบด้วย Acceptability Index (AI) เมื่อได้ข้อสอบแล้ว ข้อสอบจะถูกเก็บในคลังข้อสอบ ปัจจุบันส่วนประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม เรามีการออกข้อสอบเพิ่มปีละ 600 ข้อ กรรมการชุดพัฒนาข้อสอบจะประชุมกันทุก 3 เดือน เพื่อพัฒนาข้อสอบให้ทันการสอบปีละ 2 ครั้ง ปัจจุบันเรามีข้อสอบสะสมอยู่จำนวนหนึ่ง ยังไม่เพียงพอที่จะทำคลังข้อสอบ เปิดให้นักศึกษานำไปประกอบการสอบได้

กรรมการที่ร่วมการพัฒนาข้อสอบผ่านกระบวนการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้ออกข้อสอบเข้าใจตรงกัน และ ศ.ป.ท. มีโครงการจะพัฒนาผู้ออกข้อสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานมากขึ้น • ลักษณะข้อสอบ Comprehensive

 การออกข้อสอบคลินิกจะออกเป็นลักษณะ Stem หรือกรณี โดยแต่ละกรณีที่นำมาออกข้อสอบจะต้องประกอบด้วยความรู้อย่างน้อย 2 สาขา ยกเว้นข้อสอบทันตกรรมชุมชนที่มีคำตอบเดียว • การจัดสอบ

  การจัดสอบ National License มีกระบวนการเพื่อยืนยันตัวตนของผู้เข้าสอบอย่างรัดกุม โดยถ่ายภาพ ผู้เข้าสอบคู่กับบัตรประชาชน และให้ลงนาม Online เพื่อยืนยันการเข้าสอบ เมื่อนักศึกษาเข้าห้องสอบแล้ว จะมีกระบวนการยืนยันชุดข้อสอบโดยนักศึกษาต้องเติม Password (ที่ตั้งเองในระบบเมื่อสมัครสอบ) ลงในข้อสอบ ร่วมกับเติมรหัส Token 4 ตัวที่ระบุในกระดาษทดที่วางไว้ในตำแหน่งที่นั่งสอบของแต่ละคน นอกจากนี้ยังมีการให้เซ็นชื่อในกระดาษหลังเข้าสอบครึ่งชั่วโมงเพื่อยืนยันซ้ำกับทะเบียนผู้สอบที่มหาวิทยาลัยส่งชื่อมา • รหัสไฟจราจร ช่วยการตัดสินใจ

  บนมอนิเตอร์ข้อสอบ นอกจากมีช่องให้ลงรหัสยืนยันตัวตนแล้ว ยังแสดงเวลา และเวลาที่เหลือในการสอบ (นับถอยหลัง) และมีแถบให้คลิกคำตอบด้านซ้าย เมื่อเริ่มสอบ ข้อสอบทุกข้อจะเป็นสีแดง(ยังไม่มีการตอบ) เมื่อนักศึกษาอ่านข้อสอบแล้ว หากมั่นใจสามารถคลิ๊กตอบเขียว ไม่มั่นใจคลิ๊กไม่มั่นใจ (สีในช่องคำตอบขึ้นเป็นสีเหลือง) เมื่อเวลาหมดข้อสอบสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและถูกนำไปนับคะแนนโดยอัตโนมัติ กรรมการที่คุมจะเตือนก่อนหมดเวลา 5 นาทีเพื่อให้นักศึกษาได้ตอบให้ครบ • จากมุมมองผู้สอบ • เบื้องหลังภาพ

  ปี 2565 ศ.ป.ท. มีการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อให้รองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง เป็นประธาน ศ.ป.ท . มีตัวแทนจากคณบดี 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีตัวแทนจากทันตแพทยสภา ได้แก่ ผศ.ทพ.ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา ผู้แทนจากคณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ได้แก่ ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ทพญ.เจนจิรา ถิระวัฒน์ ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา และผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช โดย รศ.ทพญ.ดร.วรางคณา ชิดช่วงชัย จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้อำนวยการ รศ.ทพญ.ดร.อรนาฎ มาตังคสมบัติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน ผศ.ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน จากมหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม และ รศ.ทพ.ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารการสอบเรียบเรียงโดย ทพญ.แพร จิตตินันทน์

เครดิตคลิปวิดีโอ ทพญ.ธรกนก พฤกษมาศ


หัวข้ออื่น ๆ :