เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ติดต่อทันตแพทยสภา

ติดต่อทันตแพทยสภา

ข้อมูลที่อยู่

88/19 หมู่ที่ 4 ชั้น5 อาคารมหิตลาธิเบศร ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000
เปิดแผนที่ Google Map

ข้อมูลติดต่อ

02 580 7500 - 3
Fax: 02 580 7504
dent11@dentalcouncil.or.th


ร้องเรียนจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

หากท่านประสงค์จะยื่นเรื่องร้องเรียนจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ท่านสามารถทำคำร้องเป็นหนังสือยื่นด้วยตัวเองหรือส่งมาทางไปรษณีย์ได้ โดยผู้ร้องต้องให้ข้อมูลของตนกับทันตแพทยสภาเกี่ยวกับชื่อตัว ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) หรือช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแนบหลักฐานแสดงหรือยืนยันตัวตนที่ราชการทั้งในประเทศไทย หรือต่างประเทศออกให้ และข้อมูลผู้ถูกร้องเกี่ยวกับชื่อตัว ชื่อสกุล สถานที่ ที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พร้อมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ที่อยู่ ณ สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 5 เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นเรื่องร้องเรียนประการใด
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานกฎหมายและคดีจรรยาบรรณ (ในเวลาราชการ)
เบอร์โทร. 02-5807500-3 กด 2
Email: dentlaw@dentalcouncil.or.th

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง