พ.ร.บ. สถานพยาบาล

พ.ร.บ. สถานพยาบาล

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2542) เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล การบริการอื่นของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32 (3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) เรื่อง หลักเกณฑ์การยกเว้นสถานพยาบาลซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 2542 (ฉบับใหม่นี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม ในส่วนเปิด คลินิก/โรงพยาบาล) กฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 กฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล พ.ศ.2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันเป็นเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2561

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง