เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ดาวน์โหลดระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบข้อบังคับประกาศ

ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ.2560 ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2560 ระเบียบศูนย์ฯว่าด้วยการแบ่งประเภท และเกณฑ์การรับรองคุณภาพกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ.2565 ระเบียบศูนย์ฯว่าด้วยคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ของสถาบันการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ.2561 ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง แนวทางการขอหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นสถาบันการศึกษาต่อเนื่องฯ พ.ศ. 2566 ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ระเบียบทันตแพทยสภาว่าด้วยค่าใช้จ่ายของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ.2565 ระเบียบทันตแพทยสภาว่าด้วยค่าใช้จ่ายของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ศ.ท.พ.01 แบบคำขอเป็นสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง แบบฟอร์มการขอหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมที่ 2 อบรมระยะสั้น อบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาวิชาการ และประชุมวิชาการ สำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นสถาบันการศึกษาต่อเนื่องของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (CDEC) พ.ศ. 2566

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง