เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ดาวน์โหลดระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ.2560 ระเบียบศูนย์ฯว่าด้วยการแบ่งประเภท และเกณฑ์การรับรองคุณภาพกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ.2561 ระเบียบศูนย์ฯว่าด้วยคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ของสถาบันฝึกอบรมการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ.2561 ระเบียบศูนย์ฯ ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียม พ.ศ.2552 ระเบียบศูนย์ฯว่าด้วยการจัดการการศึกษาต่อเนื่องและการขอหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2552 ประกาศที่ 1/2551 เรื่อง เกณฑ์การเก็บหน่วยกิจกรรมจากกิจกรรมในระดับนานาชาติ(วิชาการ) ประกาศที่ 2/2551 เกณฑ์การขอเก็บหน่วยกิจกรรมสำหรับการศึกษาหลังปริญญา ประกาศที่ 4/2551 เกณฑ์การรับรองการให้หน่วยกิจกรรม การประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทางทันตกรรม ศ.ท.พ.01 แบบคำขอเป็นสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง