คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช ประธานกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ กรรมการ ผู้แทนจากทันตแพทยสภา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์สุธี สุขสุเดช กรรมการ ผู้แทนจากทันตแพทยสภา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ นฤมนัส คอวนิช กรรมการ ผู้แทนจากทันตแพทยสภา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงสุณี วงศ์คงคาเทพ กรรมการ ผู้แทนจากทันตแพทยสภา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Customer Testimonails
  รศ.พาสน์ศิริ นิศาลักษณ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Customer Testimonails
  รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ไชยรัตน์ เฉลิมรัตน์โรจน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Customer Testimonails
  พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Customer Testimonails
  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์คมสรรพ์ บุณยะสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ทะนง ฉัตรอุทัย คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงยุพิน ส่งไพศาล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิง เจนจิรา ถิระวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิง ศิริรักษ์ นครชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิง อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ ธนภูมิ โอสถานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิง วิไลพร สุตันไชยนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของทันตแพทยสภา

 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ หญิงแพร จิตตินันทน์ ประธานคณะอนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิง มยุรี ธนะทิพานนท์ อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ วรวิทย์ ใจเมือง อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ วัฒนะ ศรีวัฒนา อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์สุธี สุขสุเดช อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์เทอดศักดิ์ อุตศรี อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิง ทายิกา ศรุติชาติ อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ สัณห์ชัย จิรชาญชัย อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ร้อยโทธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงธรกนก พฤกษมาศ อนุกรรมการ และ เลขานุการ