คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์สุชิต พูลทอง ประธานกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิช กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงอรนาฎ มาตังคสมบัติ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงพนมพร วานิชชานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงชินาลัย ปิยะชน ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์จรินทร์ ปภังกรกิจ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารการสอบ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงเจนจิรา ถิระวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์

 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา ประธานกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา ที่ปรึกษา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย ที่ปรึกษา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิช กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์กรัสวัน คงคาเพ็ชร์ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงแพร จิตตินันทน์ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์เทอดศักดิ์ อุตศรี กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์พงศธร สัจจาธรรม กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์สำเริง อินกล่ำ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์อุดม ทองอุดมพร กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์สุรชัย อภินวถาวรกุล กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงสินิทธ์ โกศลานันท์ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล กรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

 • Customer Testimonails
  พันตรีธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ ประธานอนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์สมยศ นะลำเลียง ที่ปรึกษา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ที่ปรึกษา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงแพร จิตตินันทน์ ที่ปรึกษา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร ที่ปรึกษา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วาน อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์กฤษฎา ทิรานนท์ อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์วัฒนา ทองปัสโณว์ อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ณัฐธพัฒน์ บุรพธานินทร์ อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์อภิชาต ลีนานุรักษ์ อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงรจิต จันทร์ประสิทธิ์ อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงธรกนก พฤกษมาศ อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์วรวิทย์ สกุลไทย อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงจริยา โล่ห์สวัสดิ์กุล อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์พงศธร สัจจาธรรม อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์พิสุทธิ์ อำนวยพาณิชย์ อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงปองกานต์ กาญจนวัฒนา อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์มานพ พงศ์อายุกูล อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์กรัสวัน คงคาเพ็ชร์ อนุกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงศิวนาถ โปษยาอนุวัตร์ อนุกรรมการและเลขานุการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงวิรัลพัชร์ นิธิพงศ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ