พ.ร.บ. วิชาชีพทันตกรรม

พ.ร.บ. วิชาชีพทันตกรรม

พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับที่8) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532  พระราชบัญญัติ เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2562 ประกาศกระทรวงเรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฎิบัติการตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล 2541

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง