เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศที่ทันตแพทยสภาให้การรับรอง (รอบล่าสุด)
ชื่อสถาบัน ประเทศ ปีการศึกษาที่เริ่มต้นในการรับรอง ปีการศึกษาที่สิ้นสุดในการรับรอง จำนวนปีการศึกษาที่รับรอง เอกสารในการรับรอง
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย 2566 2572 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.1 หลักสูตรปกติ ไทย 2562 2569 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
2.2 หลักสูตรนานาชาติ ไทย 2565 2572 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 2565 2572 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
4. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 2562 2569  7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
5. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2567 2574  7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
6. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2562 2569  7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
7. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7.1 หลักสูตรปกติ ไทย 2564 2571 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
7.2 หลักสูตรทวิภาษา ไทย 2564 2571 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
8. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย 2561 2568  7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
9. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ไทย 2565 2572 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
10. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ไทย 2566 2566 1 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
11. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไทย 2564 2571 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
12. สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไทย 2565 2572 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
13. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไทย 2565 2572 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
14. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไทย 2567 2567 1 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
15. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไทย 2567 2567 1 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
16. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ไทย 2565 2565 1 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
17. คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไทย 2567 2567 1 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
18. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ไทย 2566 2567 2 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

หมายเหตุ

  • สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จะรับรองนิสิต/นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว
  • สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จะรับรองนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันนั้นและมาสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภาในช่วงเวลาดังกล่าว

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง