ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศที่ทันตแพทยสภาให้การรับรอง (รอบล่าสุด)

ชื่อสถาบัน ประเทศ เริ่มต้น สิ้นสุด เอกสารในการรับรอง
1.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ไทย 9 มิ.ย. 2559 8 มิ.ย. 2566 เอกสารประกอบ
2.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.1. หลักสูตรปกติ ไทย 15 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2569 เอกสารประกอบ
2.2 หลักสูตรนานาชาติ ไทย 12 พ.ย. 2563 11 พ.ย. 2570 เอกสารประกอบ
3.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 15 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2569 เอกสารประกอบ
4.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 12 พ.ย. 2558 10 พ.ย. 2565
5.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.1. หลักสูตรปกติ ไทย 9 ก.ค. 2558 8 ก.ค. 2563 เอกสารประกอบ
5.2. หลักสูตรทวิภาษา ไทย 12 พ.ย. 2563 11 พ.ย. 2570 เอกสารประกอบ
6.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2569 เอกสารประกอบ
7.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 8 มี.ค. 2561 7 มี.ค. 2568 เอกสารประกอบ
8.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย 8 มี.ค. 2561 7 มี.ค. 2568 เอกสารประกอบ
9.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ไทย 10 พ.ย. 2559 7 ธ.ค. 2565
10.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ไทย 15 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2565 เอกสารประกอบ
11.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไทย 12 พ.ย. 2563 11 พ.ย. 2570 เอกสารประกอบ
12.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไทย 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2565 เอกสารประกอบ
13.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไทย 12 พ.ย. 2563 11 พ.ย. 2564 เอกสารประกอบ
14.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไทย 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2565 เอกสารประกอบ
15.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ไทย 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2565 เอกสารประกอบ
16.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไทย 10 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2565 เอกสารประกอบ
17.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง จีน 13 ธ.ค. 2561 12 ธ.ค. 2564 เอกสารประกอบ
18.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Medical University of Lublin โปแลนด์ 9 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2566 เอกสารประกอบ
19.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Poznan University of Medical Science โปแลนด์ 9 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2566 เอกสารประกอบ

หมายเหตุ

  • สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จะรับรองนิสิต/นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว
  • สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะรับรองนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันนั้นและมาสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภาในช่วงเวลาดังกล่าว

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง