นโยบายของทันตแพทยสภา

วิสัยทัศน์

"ผดุงความเป็นธรรม มุ่งนำพัฒนา สร้างมาตรฐานการรักษา เพื่อประชาชนไทย"

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการศึกษา วิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางทันตแพทย์
  2. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติสมาชิก
  3. ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรม และส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก
  4. ควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม
  5. ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการทันตแพทย์และทันตสาธารณสุข
  6. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับการทันตแพทย์และทันตสาธารณสุข
  7. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง