อนุมัติบัตรและวุฒิบัตร

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการออกหนังสือ อนุมัติบัตรและวุฒิบัตร

ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร พ.ศ. 2555 ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ระเบียบทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2549 ระเบียบทันตแพทยสภาว่าด้วยสถาบันฝึกอบรมระดับวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา พ.ศ.2542 ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมัครสอบความรู้เพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ว่าด้วยอัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้าน อัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบความรู้ เพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อประกอบในการสอบข้อเขียน เพื่อรับวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 ระเบียบการเทียบโอนรายวิชาฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 ระเบียบว่าด้วยครุยวิทยฐานะสำหรับสมาชิกราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2550

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร 12 สาขา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง