เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ประกาศระเบียบ / ข้อบังคับ

ประกาศระเบียบข้อบังคับ ของทันตแพทยสภา

ข้อบังคับทันตแพทยสภา

ว่าด้วยการเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ.2538 ว่าด้วยการเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ว่าด้วยตราของทันตแพทยสภา พ.ศ.2538 ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ. 2538 ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ.2555 ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกและค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกและค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ.2538 ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการทันตแพทยสภา พ.ศ. 2564 กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2545 ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ.2564 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2560 ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2538 ว่าด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ.2546 ว่าด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ.2560 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2560 ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538 ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538 ว่าด้วยวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ว่าด้วยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ว่าด้วยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ว่าด้วยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ว่าด้วยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ.2538 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร แสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2539 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2550 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538 ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. 2538 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่มีสิทธิใช้คำหรือข้อความที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2541 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2551 ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2554 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในการสอบความรู้ฯ พ.ศ. 2559 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือแสดงวุฒิทันตแพทย์สาขาในวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2559 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือแสดงวุฒิทันตแพทย์ในสาขาวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2562 ว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2564 ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาทันตแพทยศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ. 2565 ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะที่ปรึกษา พ.ศ. 2565 ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566


ประกาศทันตแพทยสภา

อัตราค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจและประเมินคลินิกทันตกรรมในโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรมเพื่อพัฒนาสู่ Thai Dental Clinic Accreditation (TDCA) ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ใช้บังคับเป็นต้นไป แนวปฏิบัติการต่ออายุใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาในวิชาทันตแพทยศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา แนวทางการให้บริการทันตกรรมทางไกล (teledentistry) และคลินิกออนไลน์ หลักสูตรกลางประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 ปี 2 ปี พ.ศ.2565 แนวทางการฝึกปฏิบัติงานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ แนวทางการรับรองคุณสมบัติผู้เข้าสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ระเบียบทันตแพทยสภา

ว่าด้วยการปฏิบัติในการเข้าสอบของสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ.2538 ว่าด้วยใบเสร็จรับเงินของทันตแพทยสภา พ.ศ.2538 ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการสั่งจ่ายเงิน พ.ศ.2538 ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการสั่งจ่ายเงิน พ.ศ.2563 ว่าด้วยสถาบันฝึกอบรมระดับวุฒิบัตร พ.ศ.2542 หลักเกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร พ.ศ.2543 ว่าด้วยการปฎิบัติการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2551 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของทันตแพทยสภา พ.ศ.2551 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของทันตแพทยสภา พ.ศ.2562 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสมัครและรับเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา พ.ศ.2550 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ทันตแพทย์ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพทันตกรรมชั่วคราวในประเทศไทย พ.ศ.2551 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ พ.ศ.2551 REGULATIONS FOR INTERNATIONAL GRADUATED DENTIST LICENSING TO PRACTIVE DENTISTRY IN THAILAND

ระเบียบศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์

ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับรองปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ.2553 ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ.2559 ประกาศทันตแพทยสภาที่ 23/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ประกาศทันตแพทยสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2561

นโยบายและข้อเสนอ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง