เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16...

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สืบเนื่องจากการที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ทำให้หน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องปฏิบัติ...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 หลักสูตร

ด้วยในยุคที่สังคมและเศรษฐกิจกำลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร...

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปสม.3)

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบั...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายและสาธิตการบันทึกข้อมูลการจ่ายตรงเงินเดือน"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายแล...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุ"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "เทคนิคและแนวทางปฏิบ...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "ปรับพื้นฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "ปรับพื้นฐานการดำเนิ...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในการด...

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "กระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "กระบวนการจัดทำคำขอต...

อ่านต่อ

โครงการรณรงค์ คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า ตุลาคม 2565 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทยฯ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็น วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ มูลนิธิแพทย...

อ่านต่อ

ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรการสื่อสารกับสังคมยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2508 ปัจจุบันสมาคมฯ ก้าวเข้าสู...

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร

ด้วยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดอบรมหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริ...

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ฯ

สืบเนื่องจากการที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วัน...

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐฯ

ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) หรือ สพร. โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล(Thaila...

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดการจัดโครงการประชุมวิชาการในวาระครบรอบ 50 ปี เรื่...

อ่านต่อ

แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566...

อ่านต่อ