ประกาศจากทันตแพทยสภา

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564

ขอเชิญชวนลงทะเบียนส่งผลงาน สำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งผลงานเพื่อลงพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์...

อ่านต่อ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบ

กรมเสมียนตรา เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงา...

อ่านต่อ

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิ...

อ่านต่อ

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าท...

อ่านต่อ

ประกาศ ศ.ป.ท.

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพื้นฐานและมีสิทธิสอบ เพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกท...

อ่านต่อ

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิ...

อ่านต่อ

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)ฯ ตำแหน่งนิติกรปฎิบั...

อ่านต่อ

ประกาศ ศ.ป.ท.

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพื้นฐานและมีสิทธิสอบ เพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกท...

อ่านต่อ

ประกาศ ศ.ป.ท.

เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ ฯ ครั้งที่ 1/2564...

อ่านต่อ

ประกาศ ศ.ป.ท.

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพื้นฐานและมีสิทธิสอบ เพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกท...

อ่านต่อ

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ฯ ศ.ป.ท....

อ่านต่อ

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่...

อ่านต่อ

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภาในตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ...

อ่านต่อ

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิ...

อ่านต่อ

ประกาศ ศ.ป.ท.

เรื่อง ผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563...

อ่านต่อ

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย...

อ่านต่อ

ประกาศ ศ.ป.ท.

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ภาคปฏิบัติ)...

อ่านต่อ

ประกาศ ศ.ป.ท.

เรื่อง รายชื่อสถาบันเพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ภาคปฏิบัติ) ฯ ครั้ง...

อ่านต่อ

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศ ศ.ป.ท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถาบันสอบ เพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทย...

อ่านต่อ