ประกาศจากทันตแพทยสภา

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและการสอบความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติการ คลิกที่นี่