ประกาศจากทันตแพทยสภา

ประกาศ ศ.ป.ท.

เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2560...

อ่านต่อ

ประกาศศ.ป.ท.

เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2559...

อ่านต่อ

ประกาศ ศ.ป.ท.

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ ครั้งที่ 2/2559...

อ่านต่อ

ประกาศ ศ.ป.ท.

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบ ครั้งที่ 2/2559...

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการ ศ.ป.ท.

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการสอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ภาคปฏิบ...

อ่านต่อ

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ตำแหน่งนักการ...

อ่านต่อ

ประกาศศ.ป.ท.

เรื่อง ผลการสอบ ขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1/2559...

อ่านต่อ