ประกาศจากทันตแพทยสภา

ประกาศ ศ.ป.ท.

ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ 19 /2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพื้นฐานและมีสิทธิสอบ
เพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม ประจำปี 2562สำหรับผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรองสถาบันสอบคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลิกที่นี่

คำขอชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม คลิกที่นี่

หัวข้ออื่น ๆ :