Announcement

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าท...

Read more

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่...

Read more

ประกาศทันตแพทยสภา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลและสารสนเทศ

ด้วยทันตแพทยสภาจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อม...

Read more

ประกาศทันตแพทยสภา

ผลการคัดเลือกทันตแพทย์ดีเด่นของทันตแพทยสภา วาระที่ 9 (พ.ศ.2562-2565)...

Read more

ประกาศทันตแพทยสภา

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแ...

Read more

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่...

Read more

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน...

Read more

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564

ขอเชิญชวนลงทะเบียนส่งผลงาน สำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งผลงานเพื่อลงพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์...

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบ

กรมเสมียนตรา เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงา...

Read more

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภาในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิ...

Read more

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าท...

Read more

ประกาศ ศ.ป.ท.

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพื้นฐานและมีสิทธิสอบ เพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกท...

Read more

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)ฯ ตำแหน่งนิติกรปฎิบั...

Read more

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิ...

Read more

ประกาศ ศ.ป.ท.

เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ ฯ ครั้งที่ 1/2564...

Read more

ประกาศ ศ.ป.ท.

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพื้นฐานและมีสิทธิสอบ เพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกท...

Read more

ประกาศ ศ.ป.ท.

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพื้นฐานและมีสิทธิสอบ เพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกท...

Read more

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ฯ ศ.ป.ท....

Read more

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่...

Read more

ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภาในตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ...

Read more