ประกาศระเบียบ / ข้อบังคับ

ประกาศระเบียบข้อบังคับ ของทันตแพทยสภา

ข้อบังคับทันตแพทยสภา

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2545 ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ.2555 ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกและค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกและค่าธรรมเนียม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ.2564 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538 ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2538 ว่าด้วยการเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ.2538 ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ.2538 ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ.2564 ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ.2546 ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ.2560 ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2560 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2560 ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538 ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538 ว่าด้วยตราของทันตแพทยสภา พ.ศ.2538 ว่าด้วยวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ว่าด้วยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ว่าด้วยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ว่าด้วยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ว่าด้วยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ.2538 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2550 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือแสดงวุฒิทันตแพทย์ในสาขาวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2562 ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2554 ว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2564 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในการสอบความรู้ฯ พ.ศ. 2559 ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาทันตแพทยศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ. 2565

ประกาศทันตแพทยสภา

ระเบียบทันตแพทยสภา

ว่าด้วยการปฏิบัติในการเข้าสอบของสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ.2538 ว่าด้วยใบเสร็จรับเงินของทันตแพทยสภา พ.ศ.2538 ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการสั่งจ่ายเงิน พ.ศ.2538 ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการสั่งจ่ายเงิน พ.ศ.2563 ว่าด้วยสถาบันฝึกอบรมระดับวุฒิบัตร พ.ศ.2542 หลักเกณฑ์การประเมินการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร พ.ศ.2543 ว่าด้วยการปฎิบัติการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2551 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของทันตแพทยสภา พ.ศ.2551 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของทันตแพทยสภา พ.ศ.2562 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสมัครและรับเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา พ.ศ.2550 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ทันตแพทย์ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพทันตกรรมชั่วคราวในประเทศไทย พ.ศ.2551 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ พ.ศ.2551 REGULATIONS FOR INTERNATIONAL GRADUATED DENTIST LICENSING TO PRACTIVE DENTISTRY IN THAILAND

ระเบียบศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์

ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับรองปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ.2553 ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 ประกาศทันตแพทยสภาที่ 23/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ประกาศทันตแพทยสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2561

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง