เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง easy easy

การศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง easy easy

หลังจากที่เริ่มมีการเก็บคะแนน CE เพื่อนำมาใช้ต่ออายุใบอนุญาต ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่คนกลุ่มแรกเริ่มต่ออายุใบอนุญาตฯ ตั้งแต่ห้วง พฤศจิกายน 2564 นับจนถึง กันยายน 2565 (นับเผื่อไปข้างหน้าอีก 5 เดือน) มีผู้ที่ต้องต่ออายุใบอนุญาตโดยมีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเกิน 100 คะแนน จำนวนทั้งสิ้น 717 คน ในจำนวนนี้มี 716 คน หรือคิดเป็นเกือบ 100% ที่มีคะแนน CE เกิน 100 คะแนนแล้ว โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 169.57 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ผ่านการต่ออายุใบอนุญาตฯ ขั้นต่ำเป็นอย่างมาก ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนว่าทันตแพทย์รุ่นใหม่สามารถปรับตัวกับการศึกษาต่อเนื่องได้ดี

ในส่วนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์เองนั้น ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา ประธานศูนย์ฯ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องมาเป็นระยะ จากระยะแรกที่เน้นการทำความคุ้นเคยกับระบบ หรือการปฏิบัติตามกฎหมายได้ ในระยะต่อไป จะมีการเน้นการพัฒนาเรื่องคุณภาพของการศึกษาต่อเนื่อง ให้ช่วยส่งเสริมให้ทันตแพทย์ไทยสามารถให้บริการผู้ป่วยด้วยความรู้ใหม่ได้มากยิ่งขึ้น และพัฒนาระบบการเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการเข้าถึงของสมาชิกทุกคนเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อทำให้วิชาชีพก้าวไปข้างหน้า และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

26 พฤษภาคม 2565

#TDC10

หัวข้ออื่น ๆ :