กรรมการทันตแพทยสภา แต่ละคณะ จะดำรงตำแหน่งทุก 3 ปี ซึ่ง กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 เป็นคณะกรรมการปัจจุบัน และจะดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2565

 • Customer Testimonails
  พันตำรวจโทพจนารถ พุ่มประกอบศรี นายกทันตแพทยสภา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์เผด็จ ตั้งงามสกุล อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่หนึ่ง
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ประดิษฐ์ เจษฎาไกรสร อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่สอง
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรูญ เลขาธิการทันตแพทยสภา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ รองเลขาธิการทันตแพทยสภา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์สัณห์ชัย จิรชาญชัย ประชาสัมพันธ์
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ธารา ศิริไกร เหรัญญิก
 • Customer Testimonails
  นางปิยะพันธ์ อุดมศิลป์ รองอัยการสูงสุด ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 • Customer Testimonails
  นางสมฤดี ธัญสิริ รองเลขาธิการ ศาลปกครอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 • Customer Testimonails
  นายชัยวัธน์ ประจงใจ กรรมการบริหารและนายทะเบียน สภาทนายความ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์ นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Customer Testimonails
  นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงศศิธร ทวีเดช ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 • Customer Testimonails
  พันเอกหญิงนริศา ธีรนิติ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
 • Customer Testimonails
  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Customer Testimonails
  พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์สำเริง อินกล่ำ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ไพบูลย์ จิตประเสริฐวงศ์ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์อินทรพล หอวิจิตร กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์นิพนธ์ ชัยศรีสุขอำพร กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์นิติพันธ์ จีระแพทย์ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์โกวิท พูลสิน กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงสุปราณี เอี่ยมรักษา กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์สืบศักดิ์ เจริญเกษมวิทย์ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์โมฮัล ศกภูเขียว กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์จีระวัฒน์ บุตรโคตร กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์วัฒนา บุญอ่อน กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์สันติภาพ มีสวัสดิ์ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์สมศักดิ์ โอภาเจริญสุข กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงนุชจรีย์ ธรฤทธิ์ กรรมการ