กรรมการทันตแพทยสภา แต่ละคณะ จะดำรงตำแหน่งทุก 3 ปี ซึ่ง กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 8 เป็นคณะกรรมการปัจจุบัน และจะดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2562

 • ทันตแพทย์ ไพศาล กังวลกิจ
  ทันตแพทย์ ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่หนึ่ง
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่สอง
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการทันตแพทยสภา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ นฤมนัส คอวนิช รองเลขาธิการทันตแพทยสภา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ หญิงแพร จิตตินันทน์ ประชาสัมพันธ์
 • Customer Testimonails
  พันตำรวจเอกพิมล บำรุง เหรัญญิก
 • Customer Testimonails
  พลโทพิศาล เทพสิทธา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Customer Testimonails
  นายแพทย์สุขม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์บุญชู สุรีย์พงศ์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์สมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
 • Customer Testimonails
  พันเอกหญิงไศลภิญญ์ ธีรนิติ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงกัลยา ลีลาปิยมิตร ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์สุชิต พูลทอง คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ทศพล ปิยะปัทมินทร์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ไชยรัตน์ เฉลิมรัตน์โรจน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์์
 • Customer Testimonails
  พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ประทีป พันธุมวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์คมสรรพ์ บุณยะสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงยุพิน ส่งไพศาล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงเจนจิรา ถิระวัฒน์ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์สมชาย กิจสนาโยธิน กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์สุธี สุขสุเดช กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์กิตติคุณ บัวบาน กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงศันสณี รัชชกูล กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ร้อยโทธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์เทอดศักดิ์ อุตศรี กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงธรกนก พฤกษมาศ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์หญิงสุณี วงศ์คงคาเทพ กรรมการ
 • Customer Testimonails
  ทันตแพทย์ชุมพล ชมะโชติ กรรมการ