เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความร่วมมือรัฐ-ท้องถิ่น-เอกชน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม

ความร่วมมือรัฐ-ท้องถิ่น-เอกชน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม


ด้วยความมุ่งมั่นของทันตแพทยสภาที่จะผลักดันนโยบายการจัดบริการทันตกรรมร่วมรัฐ-เอกชนในระดับประเทศ จากเดิมที่เน้นจัดบริการภาครัฐเองเป็นหลัก ให้ภาคเอกชนร่วมดูแลสุขภาพช่องปากมากขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ทพ.สุชิต พูลทอง นายกทันตแพทยสภา จึงได้มอบหมายให้ ดร.ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่ 1 เป็นตัวแทนเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อที่จะสนับสนุนให้กลุ่มเด็กอายุ 3-6 ปีในเขตเทศบาลบางปูและแพรกษา สามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมได้เพิ่มขึ้นโดยมีคลินิกทันตกรรมเอกชนเข้าร่วมจัดบริการในรูปแบบ รัฐ-ท้องถิ่น-ร่วมกับเอกชน โดย MOU ดังกล่าวมีการลงนามร่วมกัน มีภาคี 5 ฝ่าย ได้แก่

1. นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

2. นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางปู

3. นายอิม แพหมอ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพรกษา

4. รศ.ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

5. ผู้แทนนายกทันตแพทยสภา

โครงการความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักวิจัยซึ่งเป็นคณาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์อีก 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 ที่จะเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมที่มีคุณภาพให้กับประชาชนโดยคำนึงถึงการลดความเหลื่อมล้ำ และการคุ้มครองทางการเงินให้แก่ประชาชนด้วย
หมายเหตุ: ขอบคุณรูปภาพจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

7 พฤษภาคม 2565

#TDC10

หัวข้ออื่น ๆ :