Public News

Image 3
News

แนวทางปฎิบัติทันตกรรมวิถีใหม่

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น

More Public News

Knowledge More Knowledge

Image 3
Knowledge

คู่มือสมาชิกใหม่ทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์ทุกคนที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม สมาชิกทันตแพทยสภา ประกอบด้วย ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน

Image 3
Knowledge

ติดตั้งเครื่องเอกซ์เรย์ให้ปลอดภัยถูกกฏหมาย

คู่มือแนะนำขั้นตอนในการจัดหา และ ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์ บนหลักความปลอดภัย

Image 3
Knowledge

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

มุดความรู้ พร้อมภาพประกอบ 4 สี แนะนำข้นตอนการบำรุงรักษา และ บูรณะฟันเพื่อความงาม

Announcement Announcement

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง