เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

นโยบายของทันตแพทยสภา

วิสัยทัศน์

"สานพลัง พัฒนาวิชาชีพ ดูแลสมาชิก คุ้มครองประชาชน"

พันธกิจ 1

ด้านการส่งเสริมการศึกษา
1. พัฒนาการศึกษาต่อเนื่องให้เข้าถึงง่าย โดยสนับสนุนสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง ให้จัดรูปแบบกิจกรรมทั้ง online และ onsite ที่กว้างขวาง และมีคุณภาพ
2. แก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านการศึกษาเพื่อคุณภาพ
3. ประสานพัฒนาให้เกิดระบบ modular course สำหรับการศึกษาหลังปริญญา และวุฒิบัตร
    ส่งเสริมการศึกษา และการประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการศึกษา ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเข้าถึงได้ง่าย

พันธกิจ 2

ด้านจรรยาบรรณ
1. พัฒนาระบบให้คำปรึกษาก่อนฟ้องจรรยาบรรณ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้ร้องเรียน
2. สร้างระบบกลั่นกรองคดีจรรยาบรรณ ที่มีมาตรฐานถูกต้องตามหลักกฎหมาย
3. พัฒนาคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการสอบสวนทุกชุด ให้มีความรู้ความสามารถ และดำเนินการคดีจรรยาบรรณด้วยความรวดเร็ว
    ดูแลจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เพื่อลดคดีจรรยาบรรณที่ไม่จำเป็น และดำเนินการด้วยความรวดเร็ว และยุติธรรม

พันธกิจ 3

ด้านสมาชิกทันตแพทยสภา
1. จัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับสมาชิก
2. จัดทำระบบข่าวสารและการสื่อสารกับสมาชิกให้ทั่วถึง ตามช่องทางต่างๆ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้องมีแหล่งอ้างอิง
3. สร้างระบบการตอบสนองที่รวดเร็วต่อสถานการณ์ใหญ่ๆ ที่กระทบต่อการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
4. สร้างเวทีให้คณะกรรมการทันตแพทยสภา ได้พบปะกับรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
    ผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรม และส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก สร้างความสัมพันธ์ เปิดให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับกิจการของทันตแพทยสภา และลดช่องว่างทั้งด้านข่าวสาร และความใกล้ชิดระหว่างสมาชิก และกรรมการทันตแพทยสภา

พันธกิจ 4

ด้านระบบบริการสุขภาพ
1. นำทีมทันตบุคลากรร่วมดูแลประชาชนในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
2. จัดระบบให้คลินิกทันตกรรมเอกชนร่วมจัดบริการทันตกรรมกับภาครัฐและท้องถิ่น ในระบบหลักประกันสุขภาพ
3. ผลักดันการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมให้กับผู้ประกันตน
4. รับรองคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Thai Dental Accreditation)
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ Digital Health
    ให้คำปรึกษา และเสนอแนะเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพช่องปาก ขับเคลื่อนระบบสุขภาพช่องปากเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง