เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

คำขอเอกสารต่างๆ

คำขอเอกสารต่างๆ


1.กรณีขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เพิ่มยศ หรือเพิ่มอภิไธย หลักฐานมีดังนี้

1.1 กรอกคำขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เพิ่มยศ หรือเพิ่มอภิไธย ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่
1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
1.3 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีขอเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะการสมรส) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
1.4 หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เพิ่มยศ หรือเพิ่มอภิไธย 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
1.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
1.6 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
1.7 ค่าธรรมเนียม 200 บาท

2.กรณีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสูญหาย ถูกทำลายสาระสำคัญหรือกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล ต้องการขอใบอนุญาตฯใหม่ หลักฐานมีดังนี้

2.1 กรอกคำขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับเดิม) กรณีที่เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล
2.4 หนังสือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) กรณีสูญหาย
2.5 ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 ภาพ
2.6 ค่าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ กรณีที่ต้องการให้ส่งเอกสารกลับมีค่าธรรมเนียมการส่ง (EMS) 70 บาท

3.กรณีหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกสูญหาย หรือกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล ต้องการขอหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกใหม่ หลักฐานมีดังนี้

3.1 กรอกคำขอใบแทนหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3.3 หนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก (ฉบับเดิม) กรณีที่เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล
3.4 หนังสือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) กรณีสูญหาย
3.5 ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกินเดือน) จำนวน 3 ภาพ
3.6 ค่าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ กรณีที่ต้องการให้ส่งเอกสารกลับมีค่าธรรมเนียมการส่ง (EMS) 70 บาท

4.กรณีขอมีบัตรประจำตัวสมาชิกใหม่/ต่ออายุบัตรประจำตัวสมาชิก หลักฐานมีดังนี้

4.1 กรอกคำขอมีบัตรประจำตัวสมาชิกใหม่ (ปัจจุบันสามารถส่งคำร้องขอทำบัตรประจำตัวสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน TDC Connect)
4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4.4 บัตรประจำตัวสมาชิกที่หมดอายุ (กรณีขอต่ออายุ)
4.5 ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 ภาพ
4.6 หนังสือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) กรณีสูญหาย
4.7 ค่าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ กรณีที่ต้องการให้ส่งเอกสารกลับมีค่าธรรมเนียมการส่ง (EMS) 70 บาท

5.กรณีขอแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเป็นภาษาอังกฤษ หลักฐานมีดังนี้

5.1 กรอกคำขอคำแปลใบอนุญาตฯ ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่
5.2 สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรรม 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5.5 ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
5.6 เขียนชื่อ และที่อยู่เป็น ภาษาอังกฤษ แนบมาด้วย
หมายเหตุ โปรดระบุความประสงค์ในการขอเอกสารและประเทศที่จะนำไปใช้ให้ชัดเจน
หมายเหตุ กรณีที่ต้องการให้ส่งเอกสารกลับมีค่าธรรมเนียมการส่ง (EMS) 70 บาท

6.กรณีขอหนังสือรับรองการประพฤติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม ฉบับภาษาไทย/ฉบับอังกฤษ หลักฐานมีดังนี้

6.1 กรอกคำขอหนังสือรับรองการประพฤติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่
6.2 สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรรม 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6.5 ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ โปรดระบุความประสงค์ในการขอเอกสารและประเทศที่จะนำไปใช้ให้ชัดเจน
หมายเหตุ กรณีที่ต้องการให้ส่งเอกสารกลับมีค่าธรรมเนียมการส่ง (EMS) 70 บาท

7.กรณีหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสูญหาย หลักฐานมีดังนี้

7.1 กรอกคำขอใบแทนหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรฯ ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่
7.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
7.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
7.4 หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรฯ (ฉบับเดิม) กรณีที่เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล
7.5 หนังสือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) กรณีสูญหาย
7.6 ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ กรณีที่ต้องการให้ส่งเอกสารกลับมีค่าธรรมเนียมการส่ง (EMS) 70 บาท

8.กรณีขอใบแปลหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาต่างๆหลักฐานมีดังนี้

8.1 กรอกคำขอคำแปลหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรฯ ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่
8.2 สำเนาหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรฯ จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
8.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
8.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
8.5 ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ โปรดระบุความประสงค์ในการขอเอกสารและประเทศที่จะนำไปใช้ให้ชัดเจน
หมายเหตุ กรณีที่ต้องการให้ส่งเอกสารกลับมีค่าธรรมเนียมการส่ง (EMS) 70 บาท

9.แจ้งย้ายที่อยู่

9.1 กรอกใบแจ้งย้ายที่อยู่ ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่
9.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

10.เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา

10.1 คำขอสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา (ทส.1) ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่
10.2 คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ (ทส.6) ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่
10.3 แบบการให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่
10.4 ใบรับรองแพทย์ ตามแบบทันตแพทยสภากำหนด ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

11.กรณีขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หลักฐานมีดังนี้

11.1 กรอกคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ทส.8) ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่
11.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
11.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
11.4 ใบเสร็จรับเงินค่าขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต
11.5 ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
11.6 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
11.7 ค่าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ กรณีที่ต้องการให้ส่งเอกสารกลับมีค่าธรรมเนียมการส่ง (EMS) 70 บาท

12.กรณีขอรับรองปริญญาของทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หลักฐานมีดังนี้

12.1 กรอกคำขอรับรองปริญญาของทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่
12.2 สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิในวิชาชีพทันตกรรม 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
12.3 สำเนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (curriculum) พร้อมรายละเอียดเนื้อหารายวิชา (course syllabus) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
12.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
12.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
12.6 ใบรับรองแพทย์ ตามแบบทันตแพทยสภากำหนด ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่
12.7 ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ภาพ
12.8 เอกสารบันทึกประสบการณ์ การให้การรักษาผู้ป่วยจริง ระหว่างการศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 1 ฉบับ
12.9 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

13.หนังสือมอบอำนาจ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่
หมายเหตุ กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการยื่นหลักฐานแทน โปรดระบุเหตุผลที่ไม่สามารถมาด้วยตนเอง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ


หมายเหตุ กรณีที่ต้องการให้ส่งเอกสารกลับมีค่าธรรมเนียมการส่ง (EMS) 70 บาท

ค่าธรรมเนียม สั่งจ่ายดังนี้

ท่านสามารถโอนเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี ทันตแพทยสภา เลขที่บัญชี  142-1-01142-5
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข (บัญชีออมทรัพย์)
กรณีโอนค่าธรรมเนียมแล้วกรุณาส่งสำเนาสลิปโอนเงินมากับเอกสารด้วย

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณเตือนใจ แสงอ่อน (งานทะเบียน) โทร. 02-5807500-3 กด 1 Fax. 02-5807504

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง