เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

Dentistry

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศที่ทันตแพทยสภาให้การรับรอง (รอบล่าสุด)

ชื่อสถาบัน ประเทศ ปีพ.ศ.เริ่มต้นในการรับรอง ปีพ.ศ.สิ้นสุดในการรับรอง จำนวนปีการศึกษาที่รับรอง เอกสารในการรับรอง
1.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ไทย 2566 2572 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
2.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.1 หลักสูตรปกติ ไทย 2562 2569 - เอกสารประกอบ
2.2 หลักสูตรนานาชาติ ไทย 2565 2572 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
3.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 2562 2569 - เอกสารประกอบ
4.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 2565 2572 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
5.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.1 หลักสูตรปกติ ไทย 2564 2571 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
5.2 หลักสูตรทวิภาษา ไทย 2563 2570 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
6.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 2562 2569 - เอกสารประกอบ
7.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 2561 2568 - เอกสารประกอบ
8.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย 2561 2568 - เอกสารประกอบ
9.วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ไทย 2565 2572 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
10.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ไทย 2565 2566 1 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
11.สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไทย 2564 2571 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
12.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไทย 2565 2572 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
13.สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไทย 2565 2572 7 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
14.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไทย 2565 2566 1 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
15.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ไทย 2565 2566 1 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
16.วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไทย 10 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2565 1 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
17.ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไทย 2565 2566 1 ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
18.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Medical University of Lublin โปแลนด์ 9 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2566 - เอกสารประกอบ
19.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Poznan University of Medical Science โปแลนด์ 9 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2566 - เอกสารประกอบ

หมายเหตุ

  • สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จะรับรองนิสิต/นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว
  • สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะรับรองนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันนั้นและมาสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภาในช่วงเวลาดังกล่าว

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง