เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

Dentistry

ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศที่ทันตแพทยสภาให้การรับรอง (รอบล่าสุด)

ชื่อสถาบัน ประเทศ เริ่มต้น สิ้นสุด เอกสารในการรับรอง
1.คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ไทย 9 มิ.ย. 2559 8 มิ.ย. 2566 เอกสารประกอบ
2.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.1. หลักสูตรปกติ ไทย 15 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2569 เอกสารประกอบ
2.2 หลักสูตรนานาชาติ ไทย 12 พ.ย. 2563 11 พ.ย. 2570 เอกสารประกอบ
3.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไทย 15 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2569 เอกสารประกอบ
4.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2572 เอกสารประกอบ
5.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.1. หลักสูตรปกติ ไทย 11 พ.ย. 2564 10 พ.ย. 2571 เอกสารประกอบ
5.2. หลักสูตรทวิภาษา ไทย 12 พ.ย. 2563 11 พ.ย. 2570 เอกสารประกอบ
6.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 12 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2569 เอกสารประกอบ
7.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไทย 8 มี.ค. 2561 7 มี.ค. 2568 เอกสารประกอบ
8.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไทย 8 มี.ค. 2561 7 มี.ค. 2568 เอกสารประกอบ
9.วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ไทย 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2572 เอกสารประกอบ
10.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ไทย 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2566 เอกสารประกอบ
11.สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไทย 12 พ.ย. 2563 11 พ.ย. 2570 เอกสารประกอบ
12.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไทย 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2571 เอกสารประกอบ
13.สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไทย 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2572 เอกสารประกอบ
14.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไทย 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2565 เอกสารประกอบ
15.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ไทย 11 มี.ค. 2564 10 มี.ค. 2565 เอกสารประกอบ
16.วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไทย 10 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2565 เอกสารประกอบ
17.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง จีน 13 ธ.ค. 2561 12 ธ.ค. 2564 เอกสารประกอบ
18.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Medical University of Lublin โปแลนด์ 9 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2566 เอกสารประกอบ
19.คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Poznan University of Medical Science โปแลนด์ 9 ก.พ. 2560 8 ก.พ. 2566 เอกสารประกอบ

หมายเหตุ

  • สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จะรับรองนิสิต/นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว
  • สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะรับรองนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันนั้นและมาสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภาในช่วงเวลาดังกล่าว

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง