เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

อนุมัติบัตรและวุฒิบัตร

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการออกหนังสือ อนุมัติบัตรและวุฒิบัตร

ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร พ.ศ. 2555 ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ระเบียบทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2549 ระเบียบทันตแพทยสภาว่าด้วยสถาบันฝึกอบรมระดับวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา พ.ศ.2542 ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับสมัครสอบความรู้เพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ว่าด้วยอัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้าน อัตราค่าสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบความรู้ เพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อประกอบในการสอบข้อเขียน เพื่อรับวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 ระเบียบการเทียบโอนรายวิชาฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 ระเบียบว่าด้วยครุยวิทยฐานะสำหรับสมาชิกราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2550

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร 12 สาขา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง