เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการทันตแพทยวาระ ๘ ได้ทำการส่งมอบงานแก่ นายกทันตแพทยสภา วาระ ๙

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. 

คณะกรรมการทันตแพทยวาระ ๘ นำโดย ผศ.(พิเศษ) ทพ.ไพศาล กังวลกิจนายกทันตแพทยสภา วาระ ๘ ได้ทำการส่งมอบงานแก่ พันตำรวจโทพจนารถ พุ่มประกอบศรี นายกทันตแพทยสภา วาระ ๙ และ ทพ.เผด็จ ตั้งงามสกุล อุปนายกคนที่ ๑ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการทำงานระหว่างวาระเป็นไปอย่างราบรื่น อาทิ

๑. ภารกิจด้านการศึกษา

๒. ภารกิจของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม(ศ.ป.ท.)

๓. ภารกิจของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง (CDEC)

๔. ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

๕. ภารกิจในการพัฒนาคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Thai Dental Credit Accreditation : TDCA)

๖. ภารกิจด้านจรรยาบรรณ

๗. ความก้าวหน้าในการแก้ไข พรบ.วิชาชีพทันตกรรม

๘. ภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์

๙. สรุปสถานะทางการเงิน ฯลฯ

เพื่อสร้างความต่อเนื่องและประโยชน์กับการพัฒนาวิชาชีพ โดยได้มอบแฟ้มและสรุปสาระสำคัญของงานในด้านต่าง ๆไว้ในโอกาสนี้

หัวข้ออื่น ๆ :