เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้าด้านการดูแลสุขภาพจิต

ความคืบหน้าด้านการดูแลสุขภาพจิต




นับเป็นก้าวที่ไกลที่สุดที่วิชาชีพทันตกรรมไทยเคยก้าวมา

ในการดูแลสุขภาพจิตนิสิตนักศึกษา ในโรงเรียนทันตแพทย์

เมื่อสายวันนี้ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้ง 17 สถาบัน

ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการดูแลสุขภาพจิตในคณะทันตแพทยศาสตร์ ประเทศไทย

ในที่ประชุมวิชาการขององค์กรคณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ทันตแพทยสภาขอชื่นชมในก้าวสำคัญนี้ที่สะท้อนความมุ่งมั่นตั้งใจ

ที่จะดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนทันตแพทย์เพื่อให้วงการของเรา

มีทันตแพทย์ที่เข้มแข็งทั้งสมรรถะวิชาชีพ และสุขภาพจิตพร้อมดูแลตนเองและผู้คนรอบข้าง

โดยปฏิญญาของ อ.บ.ท.ท. นี้ครอบคลุม 3 ประเด็นได้แก่

1. การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อลดความเครียดและส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้

2. การจัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย มีพื้นที่นันทนาการ ลดความตึงเครียดและส่งเสริมการเรียนรู้

3. การจัดหาบริการสุขภาพจิตเพื่อดูแลนักศึกษาและบุคลากร โดยเน้นให้เข้าถึงบริการได้ง่าย มีความเป็นส่วนตัว และบรรยากาศเป็นมิตร

สอดประสานกันกับการดำเนินการและความมุ่งของ อ.บ.ท.ท. และสมาชิก

ทันตแพทยสภาจะได้จัดเวทีพูดคุย 4 ฝ่าย (ผู้ยื่นหนังสือเรียกร้องมาตรการดูแลสุขภาพจิต-สนทท.- อ.บ.ท.ท.-สภา) เกี่ยวกับเรื่องกลไกดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาของไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพลโทพิศาล เทพสิทธา ทันตแพทยสภา ชั้น 5

อาคารมหิลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข



คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

4 พฤศจิกายน 2565

#TDC10

หัวข้ออื่น ๆ :