ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติ การรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

ทันตแพทยสภา โดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันโรคติดเชื้อในคลินิกทันตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ได้เข้าประชุมเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติงานรักษาทางทันตกรรม ร่วมกับหน่วยงานดังนี้ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาพันธ์ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และได้มีมติร่วมกันเพื่อออก
ประกาศกรมการแพทย์
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ COVID -19 ดังนี้

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ <------------

ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและตามข้อมูลทางวิชาการที่เปลี่ยนไป
ทันตแพทยสภาจึงขอให้ท่านติดตามประกาศของหน่วยงานราชอย่างใกล้ชิด

ขอแสดงความนับถือ
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ทันตแพทยสภาวาระที่ 9
19 พฤษภาคม 2563

หัวข้ออื่น ๆ :