เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

จับมือ สรพ.พัฒนาคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ยกระดับมาตรฐาน-ความปลอดภัย

ทันตแพทยสภาลงนามร่วมกับ สรพ.ใช้ผลรับรองคุณภาพและความปลอดภัยทางทันตกรรม (TDCA) ของทันตแพทยสภาเป็นส่วนหนึ่งในการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA พร้อมพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม เพื่อบริการทันตกรรมมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อประชาชนและบุคลากรสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยทางทันตกรรม ระหว่างทันตแพทยสภากับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ในฐานะสภาวิชาชีพด้านทันตกรรม ซึ่งมีหน้าที่สำคัญคือการควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทันตกรรมเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ทันตแพทยสภาจึงได้ดำเนินการให้มีกระบวนการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยทางทันตกรรม (Thai Dental Clinic Accreditation) หรือ TDCA ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพคลินิกของสถานพยาบาลทางทันตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นในมาตรฐานและความปลอดภัย และวิชาชีพทันตแพทย์มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับประชาชน ซึ่งเริ่มกระบวนการตั้งแต่ปี 2556 เป็นการริเริ่มตั้งแต่ทันตแพทยสภาวาระที่ 7 และดำเนินการต่อเนื่องในวาระที่ 8 ที่ผ่านมา มีคลินิกผ่านการประเมินตามมาตรฐานหรือได้รับรอง TDCA แล้ว 64 แห่ง เป็นคลินิกทันตกรรมภาครัฐ 54 แห่ง และเอกชน 10 แห่ง

นายกทันตแพทยสภา กล่าวต่อว่า การลงนามในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคลินิกทันตกรรมให้มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วยและบุคลากร โดยใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines) ทีมีการพัฒนาสอดคล้องกับเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรระดับประเทศ (National Patient and Personnel Safety Goals) โดยมุ่งหวังการพัฒนาคลินิกทันตกรรมที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลในกลุ่มเป้าหมายของการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA และจะขยายผลไปยังคลินิกทันตกรรมเอกชนในโอกาสต่อไป

“การลงนามในครั้งนี้ ทันตแพทยสภาจะเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนและพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม รวมทั้งจัดการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยทางทันตกรรมหรือ TDCA ร่วมกับกรมการแพทย์” ทพ.ไพศาล กล่าว

ด้าน นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สรพ.มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยทางทันตกรรม โดย สรพ.จะสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่สมัครใจได้ใช้ผลการรับรองกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยทางทันตกรรมหรือ TDCA ของทันตแพทยสภาเป็นส่วนหนึ่งในการเยี่ยมสำรวจ เพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาลและบริการสุขภาพตามมาตรฐาน HA รวมทั้งร่วมมือกับทันตแพทยสภาในการสนับสนุนและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ เพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยให้กับคลินิกทันตกรรมต่อไป

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า บริการทันตกรรมเป็นบริการทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเพื่อสุขอนามัยและสุขภาพที่ดีของประชาชน การรับบริการนอกจากต้องได้รับการดูแลและรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หน่วยบริการหรือคลินิกทันตกรรมต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้น กรมการแพทย์ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีพันธกิจสำคัญในการพัฒนาด้านการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐาน รวมถึงบริการทันตกรรม จึงได้ร่วมกับทันตแพทยสภาในการประเมินโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ เพื่อผลักดันคลินิกทันตกรรมของไทยสู่การรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ TDCA ที่เป็นมาตรฐานสากล นอกจากประชาชนจะได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพและมาตรฐานแล้ว ยังมีความปลอดภัย

ขณะเดียวกัน กรมการแพทย์ได้มอบหมายให้สถาบันทันตกรรมซึ่งอยู่ในสังกัดกรมการแพทย์เป็นหลักในการดำเนินการเรื่องคลินิกทันตกรรมคุณภาพ หรือ TDCA เพื่อยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัยของประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการลงนามครั้งนี้ ได้มีพิธีมอบใบประกาศสถานพยาบาลที่ผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยทางทันตกรรม หรือ TDCA ให้แก่สถานพยาบาลทันตกรรมทั้งรัฐและเอกชน 13 แห่ง โดยมี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานในพิธีมอบ

หัวข้ออื่น ๆ :