เว็บไซต์ dentalcouncil.or.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์


การใช้งาน Cookie ของ dentalcouncil.or.th

  • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
  • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์

  • การใช้งานเว็บไซต์
    Cookie ทีมีความจำเป็น เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์
    จำเป็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบข้อมูลที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ อีกหนึ่งตัวอย่าง ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด Digital Health System ทางทันตกรรม

ระบบข้อมูลที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ อีกหนึ่งตัวอย่าง ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด Digital Health System ทางทันตกรรม

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2565 ทันตแพทยสภา โดยคณะอนุกรรมการพัฒนา Digital health system ของทันตแพทยสภาวาระที่ 10 ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

โครงการวิจัยดังกล่าว จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดข้อมูลที่ใช้สำหรับกระตุ้นเตือนให้ผู้สูงอายุรับทราบถึงความเสี่ยงต่อการมีโรคและความผิดปกติในช่องปากของตนเองอันเนื่องมาจากการใช้ยาหรือโรคประจำตัว เพื่อให้สามารถตัดสินใจเข้ารับคำปรึกษากับทันตบุคลากร และเข้าสู่กระบวนการดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างทันท่วงที และด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการที่ทันตแพทย์จะได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนการรักษาได้ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อช่วยเพิ่มทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของการดูแลสุขภาพช่องปาก

เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มวัยที่มีผลกระทบจากความเสื่อมถอยของร่างกาย ภาวะโรคทางระบบ รวมถึงการใช้ยา อันเป็นปัจจัยเสริมต่อการเกิดและลุกลามของโรคในช่องปากได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งความซับซ้อนทางสุขภาพกายเหล่านี้ก็ส่งผลให้การดูแลสุขภาพช่องปากมีข้อต้องพึงระวังมากขึ้น

แต่ปัญหานี้สามารถป้องกันได้ หากสามารถตรวจพบและเข้าสู่กระบวนการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมและทันเวลา สอดคล้องตามหลักการของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นการบริการในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรก ต่อเนื่อง ผสมผสาน ซึ่งต้องอาศัยการทำงานที่เชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชนและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ

การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพของผู้รับบริการ รวมถึงการเชื่อมโยงเพื่อใช้ข้อมูลนั้น เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เชื่อมโยงสุขภาพช่องปากเข้ากับสุขภาพกายอย่างเป็นองค์รวม

นอกจากโครงการนี้แล้ว ทางอนุกรรมการพัฒนา Digital health system ของทันตแพทยสภาวาระที่ 10 ได้มีการจับมือกับโครงการ Health Link ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระดับประเทศ ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงสาธารณสุข ขั้นตอนต่อไปคือการจัดการให้ทันตแพทย์สามารถเข้าใช้งานในแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ และจะมีการพัฒนามาตรฐานข้อมูลที่จำเป็นในการให้บริการทันตกรรมและการบริการทันตกรรมทางไกลต่อไป

หมายเหตุ

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

ดำเนินการโดยสำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ

คณะผู้วิจัยประกอบด้วย 1. ทพญ.วรารัตน์ ใจชื่น 2. ทพ.พูลพฤกษ์ โสภารัตน์ และ 3. ทพญ.ศรุตา แสงทิพย์บวร

โดยมีที่ปรึกษา 2 ท่าน คือ อ.ทพญ.ดร. มัทนา เกษตระทัต และ ผศ.ทพ. ดร.สุธี สุขสุเดช จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

25 พฤษภาคม 2565

#TDC10

หัวข้ออื่น ๆ :