ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

Lifelong Functional Esthetics by Prosthodontics

ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมงาน เพื่อระลึกถึงพระคุณของ ศ.พิเศษ ทญ.ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช เนื่องในวาระครบรอบ 84 ปี

งานประชุมวิชาการ Lifelong Functional Esthetics by Prosthodontics : from young adults to geriatric patients
Lifelong Functional Esthetics by Prosthodontics
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ ทันตแพทยสภา
16 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93
- คะแนน