กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโครงการ การจัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมโครงการ การจัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ติดต่อทาง email

นางจินตภาณี วัฒนพุทธิเลิศ jintapanee.w@dmsc.mail.go.th

นายยุทธนา บางม่วง yootthana.b@dmsc.mail.go.th

ร่างฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ในวาระที่สาม ดาวน์โหลดได้ ที่นี่