ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารข้อมูลประกอบการรับฟังความเห็น พรบ.นิวเคลียร์เพื่อสันติและกำหนดการประชาพิจารณ์ (สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่แบบสำรวจความคิดเห็นทางด้านล่าง)

"ข้อมูลประกอบการรับฟังความเห็น พรบ.นิวเคลียร์เพื่อสันติ" (สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่แบบสำรวจความคิดเห็นทางด้านล่าง)

วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น

1. เวปไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ www.senate.go.th/w3c/senate/
2. เวปไซต์ www.lawamendment.go.th
3. เวปไซต์แพทยสภา www.tmc.or.th/
4. เวปไซต์ทันตแพทยสภา www.dentalcouncil.or.th
5. เวปไซต์สัตวแพทยสภา www.vetcouncil.or.th/
6. เวปไซต์กระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th
 
7. เวทีประชาพิจารณ์ รวม 4 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพระพุทธชินราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
 
ครั้งที่ 4 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
 
หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นมายังฝ่ายเลขานุการทันตแพทยสภา

หรืออีเมล์มาที่ dent11@dentalcouncil.or.th

เบอร์โทรศัพท์ 0 2951 0421

เบอร์โทรสาร 0 2951 0422

ผู้ประสานงาน : นางสาวจันทร์เจริญ รอดพยันต์