PDPA

The Personal Data Protection Act (PDPA) and dentistry

1.PDPA กฎหมายข้อมูลข่าวสารทั่วไปที่ทันตแพทย์ไทยควรรู้โดย ทพ.ธรรศ สุนทรภิษัช ผช.ผอ.รพ.แพทย์เสรีรักษ์

2.PDPA ไม่รู้ไม่ได้แล้ว โดย ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและคณะผู้จัดทำ Thailand Data Protection Guidelines 3.0

3.PDPA แนวทางนำ PDPA ไปใช้ โดย ทพ.พรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

4.PDPA การจัดการข้อมูลส่วนเจ้าหน้าที่ ระยะจัดเก็บข้อมูล และสรุปพร้อมตอบคำถามช่วงสุดท้ายTemplate ที่ทันตแพทยสภาเตรียมไว้ให้สมาชิก โดย ทพ.พรชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้จัดการคลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

เอกสารประกอบการ Facebook live

แม่แบบเอกสาร (Template) 9 เอกสาร สำหรับคลินิกทันตกรรมขนาดเล็ก - กลาง นำไปปรับประยุกต์ใช้

แม่แบบเอกสาร (Template) 6 เอกสาร ที่ได้มาจากการจัดทำของคลินิกทันตกรรมขนาดใหญ่ สำหรับนำไปปรับประยุกต์ใช้

ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)

ทันตแพทยสภารวมถึงที่ปรึกษาและผู้แต่งของแนวปฏิบัตินี้ (รวมเรียกว่า “ผู้แต่ง”) ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ถึงความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาของงานนี้ และผู้แต่งขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งว่าไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นต่อเนื้อหาของงานนี้ โดยข้อแนะนำที่ปรากฏในงานนี้อาจไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์บางลักษณะ เนื้อหาของงานนี้จึงไม่ใช่การให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือคำปรึกษาทางวิชาชีพใด ๆทั้งสิ้น หากผู้อ่านจำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้อ่านจำเป็นต้องติดต่อขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นโดยตรง ผู้แต่งจึงไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใดๆต่อความเสียหายที่อ้างว่าเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามเนื้อหาของงานนี้ และหากมีการอ้างอิงใด ๆ ถึงงานนี้ไม่ว่าในรูปแบบใด ผู้แต่งขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันการอ้างอิงนั้น การรับรองใด ๆ ที่อาจมีขึ้นต้องออกเป็นหนังสือโดยผู้แต่งเท่านั้น นอกจากนี้ผู้อ่านควรตระหนักไว้ด้วยว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่กำลังมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เนื้อหาหลายประการในที่นี้อาจล้าสมัยหรือไม่เหมาะสม ในหลายสถานการณ์เมื่อเวลาผ่านไป รายการอ้างอิงทางเว็บไซต์ใด ๆ ในงานนี้ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไปได้เมื่อเวลาที่ท่านได้อ่านงานนี้

ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)