กำหนดการขอรับการเยี่ยมสำรวจ TDCA ประจำปี 2561


สามารถติดต่อขอรับการเยี่ยมสำรวจ TDCA มาเป็นรายกรณี

ได้ที่ ทพ. รอ.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ    โทรศัพท์ 091-5525556

 


รายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการเยี่ยมสำรวจและประเมิน TDCA

วาระที่ 6 (ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ พ.ศ.2554-2555)

วาระที่ 7 (ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ พ.ศ.2556 - 2559)

 

วาระที่ 8 (ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ พ.ศ.2560 - 2562)

 

 

คำอธิบายกำหนดการขอรับการเยี่ยมสำรวจ TDCA 1.) ทำการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้ทีมผู้เยี่ยมสำรวจเข้าตรวจเยี่ยมคลินิกทันตกรรมของท่าน จากตารางการขอรับการเยี่ยมสำรวจ TDCA

2.) ส่งเอกสารแบบประเมินตนเอง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม” (ตามแบบฟอร์มฉบับที่ 19-12-59) ถึงทันตแพทยสภา ตามขั้นตอนดังนี้

  • ส่งไฟล์ข้อมูลแบบประเมินตนเองทาง E-mail : tdca@dentalcouncil.or.th
  • ส่งเอกสารแบบประเมินตนเองฉบับจริงภายในวันที่กำหนดไว้ตามตารางการขอรับการเยี่ยมสำรวจ TDCA โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ จำนวน 2 ชุด มายังที่อยู่นี้

เลขานุการคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม
ทันตแพทยสภา ตึกสถาบันทันตกรรมชั้น 6 
ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

3.) คณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรมยืนยันวันรับการเยี่ยมสำรวจกับคลินิกทันตกรรม ภายใน 4 สัปดาห์ หลังรับเอกสารแบบประเมินตนเอง

4.) แจ้งผลการเยี่ยมสำรวจภายใน 3 – 6 เดือน หลังจากได้รับการเยี่ยมสำรวจ

5.) คลินิกทันตกรรมที่ผ่านการเยี่ยมสำรวจ จะได้รับหนังสือรับรอง และได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม จากทันตแพทยสภา เป็นเวลา 3 ปี 

6.) จำนวนผู้เข้าเยี่ยมสำรวจ

คลินิกทันตกรรมที่มีเก้าอี้ทันตกรรมไม่เกิน 5 ยูนิต :  ผู้เยี่ยมสำรวจ 2 ท่าน

คลินิกทันตกรรมที่มีเก้าอี้ทันตกรรมมากกว่า 5 ยูนิตขึ้นไป : ผู้เยี่ยมสำรวจ 3 ท่าน 

ผู้ประสานงานการขอรับการเยี่ยมสำรวจ

  1. ทพญ.แพรวไพลิน สมพีร์วงศ์    โทรศัพท์ 086-3869490
  2. ทพ. รอ.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ    โทรศัพท์ 091-5525556
  3. คุณสมหญิง จำเรียง    โทรศัพท์ 089-8915382

7.) อัตราค่าธรรมเนียมการเยี่ยมสำรวจและประเมินคลินิกทันตกรรมในโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรมเพื่อพัฒนาสู่ Thai Dental Clinic Accreditation (TDCA) คลิกที่นี่

ทั้งนี้ หากสถานพยาบาลใดไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมิได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบล่วงหน้า คณะอนุกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบประกาศ เกียรติคุณรับรองคลินิกทันตกรรมให้แก่สถานบริการดังกล่าว แล #ะไม่คืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี