สมัครเข้าอบรมพัฒนาเป็นผู้ตรวจเยี่ยม TDCA

การอบรมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอมรมเข้าใจหลักการ Dental Safety Goal & Guideline 2015 ขั้นตอนการดำเนินการ และเครื่องมือในการพัฒนาคลินิกทันตกรรมให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างเครือข่าย “คนทำงานคุณภาพ” สำหรับการเรียนรู้และพัฒนางานด้านคุณภาพบริการต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม สถานบริการ ทันตแพทย์ หรือวิชาชีพอื่นที่สนใจการประเมินคุณภาพ TDCA จำนวน 100 คน

เนื้อหาการฝึกอบรม

 1. แนวคิดพื้นฐานของ Dental Safety Goal & Guideline 2015
 2. การประยุกต์ใช้ Dental Safety Goal & Guideline 2015 ในการเยี่ยมสำรวจ
 3. ทักษะของการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจที่ดี
 4. ทักษะการให้ข้อเสนอแนะ และการเขียนรายงาน

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

 1. ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม
 2. ทันตแพทย์ภาครัฐจากตัวแทนเขตบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (12 เขตบริการสุขภาพ เขตละ 4 คน)
 3. ทันตแพทย์เอกชนและจากหน่วยงานอื่นๆที่มีความสนใจ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมอบรม

 1. เป็นทันตแพทย์ที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการพัฒนาคุณภาพบริการ
 2. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอด 2 วันของการอบม
 3. ภายหลังการอบรมสามารถเข้าร่วมการเยี่ยมสำรวจ ในฐานะผู้สังเกตการณ์ จำนวน 1 ครั้ง
 4. ภายหลังการเป็นผู้สังเกตการณ์ สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้เยี่ยมสำรวจ จำนวน 2 ครั้งต่อปี เป็นเวลา 3 ปี (นอกเขตจังหวัดปฏิบัติงาน)
 5. สามารถไปค้างคืนต่างจังหวัดได้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง