สมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ TDCA ในสถานบริการกระทรวงสาธารณสุข ระดับจังหวัด

 1. ให้ผู้แทนแต่ละจังหวัดร่วมกันปรึกษาหารือ และเสนอรายชื่อคณะตรวจเยี่ยมโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพประจำจังหวัด จำนวน 3 - 5 คน ตามความเหมาะสม โดยให้คณะตรวจเยี่ยมดังกล่าวมีองค์ประกอบ ดังนี้
  • ผู้แทนทันตแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
  • ผู้แทนทันตแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)
  • ผู้แทนทันตแพทย์จากโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)
  • ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพ (งาน QRT ซึ่งอาจเป็นทันตแพทย์หรือไม่ก็ได้) ที่เป็นผู้แทนจาก สสจ./รพศ./รพท.
 2. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งรายชื่อมายังทันตแพทยสภา 3 ช่องทาง ดังนี้
  • นำส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ไปตามที่อยู่ของสำนักงานเลขาธิการ ทันตแพทยสภา ชั้น 6 สถาบันทันตกรรม ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  • ส่งทาง E-mail ของทันตแพทยสภา : tdca@dentalcouncil.or.th
  • ส่งทางโทรสาร 0-2951-0422 ทั้งนี้ หลังจากได้รับรายชื่อดังกล่าวแล้ว ทันตแพทยสภาจะจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะตรวจเยี่ยมโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพประจำจังหวัด แล้วส่งคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวกลับไปยังสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดภายใน 15 วันทำการ
 3. ให้คณะตรวจเยี่ยมฯ ประจำจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งจากทันตแพทยสภาทำการประชาสัมพันธ์ และส่งเอกสารการประเมินผล พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) ให้กับแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยขอความร่วมมือดำเนินการใน รพศ./รพท. และ รพช. ทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 4. ขอความร่วมมือให้หัวหน้าแผนกทันตกรรม หรือผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ จัดให้มีการประชุมภายในแผนกเพื่อประเมินตนเองตามเอกสารการประเมินผลฯ และหาแนวทางพัฒนาพร้อมทั้งสรุปผลการประเมินฯ ไปยังหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมฯ ประจำจังหวัด
 5. คณะตรวจเยี่ยมฯ ประจำจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมแผนกทันตกรรมที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ตรวจสอบผลการประเมิน ให้คำแนะนำ และหาแนวทางพัฒนา
 6. คณะตรวจเยี่ยมโครงการฯ ประจำจังหวัด ส่งเอกสารการประเมินผลฯ ภายหลังการตรวจเยี่ยมให้กับคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม ตาม 3 ช่องทางดังกล่าวข้างต้น
 7. ทันตแพทยสภาจะออกใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าเป็นสถานบริการ ทันตกรรมที่ได้เข้าร่วมการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางทันตกรรม ในโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) ในระดับจังหวัด

สมัครเข้ารับการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพ TDCA ในสถานบริการทัยตกรรมทั่วไป

 1. ให้สถานบริการกระทรวงสาธารณสุขในภาครัฐ และสถานบริการในภาคเอกชน แจ้งความประสงค์เข้ารับการตรวจประเมินตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) พร้อมทั้งส่งแบบประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม
 2. เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว คณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรมจะทำการแต่งตั้งคณะทำงานผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมิน พร้อมทั้งแจ้งกำหนดวันเดินทางออกตรวจประเมินให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 3. หลังจากทำการตรวจประเมินแล้ว คณะทำงานผู้เยี่ยมสำรวจจะจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจประเมินมายังคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม เพื่อพิจารณาออกใบประกาศเกียรติคุณรับรองคลินิกทันตกรรมให้แก่สถานบริการที่ผ่านการประเมิน โดยให้มีผลการรับรองในระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรมมีมติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทันตแพทยสภา
 4. ทันตแพทยสภาจะออกใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าเป็นสถานบริการ ทันตกรรมที่ได้ผ่านกระบวนการตรวจเยี่ยม และประเมินการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางทันตกรรม ตามโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) โดยให้มีผลรับรองในระยะเวลา 3 ปี
 5. ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานบริการที่ประสงค์รับการตรวจประเมินคุณภาพ TDCA เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี้
  • ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท ต่อคน (1 วันประมาณ 5 ชั่วโมง)
  • ค่าพานะเดินทาง
  • ค่าที่พัก
  • ค่าธรรมเนียมการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพ TDCA แห่งละไม่เกิน 5,000 บาท (เริ่มเก็บค่าธรรมเนียมฯ ตั้งแต่มกราคม 2561 เป็นต้นไป)
 6. สำหรับสถานบริการใดไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด คณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม จะแจ้งสรุปรายงานผลการตรวจประเมินและข้อแนะนำ เพื่อการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทราบ และขอให้สถานบริการดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง เพื่อที่จะทำการรับรองผลการประเมินในโอกาสต่อไป

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง