กำหนดการขอรับการเยี่ยมสำรวจ TDCA ประจำปี 2560


ตารางเวลา

ส่งแบบประเมินตนเอง
ถึงทันตแพทยสภา
แจ้งผลความครบถ้วน
ของข้อมูลในแบบประเมิน
ยืนยัน
วันเข้าเยี่ยมสำรวจ
รพ. (วันเข้าเยี่ยมสำรวจ)
10 ม.ค. 24 ม.ค. 7 ก.พ. อ – พ 7-8 มี.ค.
       
อ – ศ 28-31 มี.ค.
รพ.ตะกั่วทุ่ง (อ. 28 มี.ค. 60)
รพ.ทับบุด (พ. 29 มี.ค. 60)
รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ (พฤ. 30 มี.ค. 60)
เขารังทันตคลินิก (คลินิกเอกชน) (ศ. 31 มี.ค. 60)
7 ก.พ. 21 ก.พ. 7 มี.ค. อ – พ 4-5 เม.ย.
       
อ – พ 25-26 เม.ย.
 
21 มี.ค. 4 เม.ย. 18 เม.ย. อ – พ 16-17 พ.ค.
       
อ – พ 30-31 พ.ค.
 
18 เม.ย. 2 พ.ค. 16 พ.ค. อ – พ 13-14 มิ.ย.
       
อ – พ 27-28 มิ.ย.
 
9 พ.ค. 23 พ.ค. 6 มิ.ย. อ – พ 4-5 ก.ค.
       
อ – พ 18-19 ก.ค.
 
13 มิ.ย. 27 มิ.ย. 12 ก.ค. อ – พ 8-9 ส.ค.
       
อ – พ 22-23 ส.ค.
 
12 ก.ค. 25 ก.ค. 8 ส.ค. อ – พ 5-6 ก.ย.
       
อ – พ 19-20 ก.ย.
 
8 ส.ค. 22 ส.ค. 5 ก.ย. อ – พ 3-4 ต.ค.
       
อ – พ 17-18 ต.ค.
 
12 ก.ย. 26 ก.ย. 10 ต.ค. อ – พ 7-8 พ.ย.
       
อ – พ 21-22 พ.ย.
 
10 ต.ค. 24 ต.ค. 7 พ.ย. พ – พฤ 6-7 ธ.ค.
       
อ – พ 19-20 ธ.ค.
 
หมายเหตุ ; วันเข้าเยี่ยมสำรวจจะถูกกำหนดโดยTDCA เมื่อกำหนดแล้วไม่สามารถเลื่อนวันได้

คำอธิบายกำหนดการขอรับการเยี่ยมสำรวจ TDCA 

1.) ทำการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้ทีมผู้เยี่ยมสำรวจเข้าตรวจเยี่ยมคลินิกทันตกรรมของท่าน จากตารางการขอรับการเยี่ยมสำรวจ TDCA

2.) ส่งเอกสารแบบประเมินตนเอง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม” (ตามแบบฟอร์มฉบับที่ 19-12-59) ถึงทันตแพทยสภา ตามขั้นตอนดังนี้

 • ส่งไฟล์ข้อมูลแบบประเมินตนเองทาง E-mail : tdca@dentalcouncil.or.th
 • ส่งเอกสารแบบประเมินตนเองฉบับจริงภายในวันที่กำหนดไว้ตามตารางการขอรับการเยี่ยมสำรวจ TDCA โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ จำนวน 2 ชุด มายังที่อยู่นี้

เลขานุการคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม
ทันตแพทยสภา ตึกสถาบันทันตกรรมชั้น 6 
ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ 
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

3.) คณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรมยืนยันวันรับการเยี่ยมสำรวจกับคลินิกทันตกรรม ภายใน 4 สัปดาห์ หลังรับเอกสารแบบประเมินตนเอง

4.) แจ้งผลการเยี่ยมสำรวจภายใน 3 – 6 เดือน หลังจากได้รับการเยี่ยมสำรวจ

5.) คลินิกทันตกรรมที่ผ่านการเยี่ยมสำรวจ จะได้รับหนังสือรับรอง และได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม จากทันตแพทยสภา เป็นเวลา 3 ปี 

6.) คลินิกทันตกรรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขอรับการเยี่ยมสำรวจดังนี้

 1. ค่าวิทยากร 3,000 บาท/คน/วัน
 2. ค่าเดินทาง
 3. ค่าที่พัก
 4. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมสำรวจ
  • คลินิกทันตกรรมที่มีเก้าอี้ทันตกรรมไม่เกิน 5 ยูนิต  : ผู้เยี่ยมสำรวจ 2 ท่าน
  • คลินิกทันตกรรมที่มีเก้าอี้ทันตกรรมมากกว่า 5 ยูนิตขึ้นไป :  ผู้เยี่ยมสำรวจ 3 ท่าน
 5. ผู้ประสานงานการขอรับการเยี่ยมสำรวจ
  1. ทพญ.แพรวไพลิน สมพีร์วงศ์    โทรศัพท์ 086-3869490
  2. ทพ. รท.ธนศักดิ์ ถัมภ์บรรฑุ    โทรศัพท์ 081-5718075
  3. คุณสมหญิง จำเรียง    โทรศัพท์ 089-8915382

ทั้งนี้ หากสถานพยาบาลใดไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมิได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบล่วงหน้า คณะอนุกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกใบประกาศ เกียรติคุณรับรองคลินิกทันตกรรมให้แก่สถานบริการดังกล่าว แล #ะไม่คืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี