โครงการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรมของไทย TDCA


ที่มาของโครงการ

สืบเนื่องจากทันตแพทยสภา ในวาระที่ 6 และวาระที่ 7 ได้จัดทำโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ (Quality Dental Clinic) ในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย ในการให้บริการทางทันตกรรมให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ และมีความเป็นสากล สร้างความมั่นใจ และคุ้มครองสิทธิแก่ผู้รับบริการทันตกรรมให้ได้รับบริการที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งจากผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ได้มีการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการทันตกรรม และนำมาซึ่งการแก้ไขปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015)

โดยทันตแพทยสภา ในวาระที่ 7 ได้ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ นำแนวทางปฏิบัติดังกล่าวไปพัฒนาคลินิกทันตกรรมของตนเอง ซึ่งมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 230 แห่ง และมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐที่เป็นตัวแทนเขตบริการ 12 เขตสุขภาพ ได้ผ่านการตรวจเยี่ยมและประเมินคลินิก ทันตกรรมจากทันตแพทยสภา ร่วมกับสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และได้ออกใบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรมให้แก่โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน โดยมีผลการรับรองในระยะเวลา 3 ปี แล้ว จำนวน 23 แห่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการทางทันตกรรม ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทันตแพทยสภา ในวาระที่8 ภายใต้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม ร่วมกับสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ตามแนวทางปฏิบัติเ พื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม (Dental Safety Goals & Guidelines 2015) เพื่อพัฒนาสู่ Thai Dental Clinic Accreditation (TDCA) ซึ่งจะมีการตรวจเยี่ยมและให้การรับรองคลินิกทันตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่ประสงค์เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพ ตามแนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรมต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการทางทันตกรรม ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งประเทศ และมีความเป็นสากล
 2. เพื่อสร้างความมั่นใจ และคุ้มครองสิทธิแก่ผู้รับบริการทันตกรรมให้ได้รับบริการที่ได้คุณภาพ และมีมาตรฐาน
 3. เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกระบวนการพัฒนาคุณภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

แผนการดำเนินงาน

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ภายใต้การดูแลของ คณะกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรมของทันตแพทยสภา ด้วยงบประมาณ เงินสนับสนุนจากทันตแพทยสภา เป็นจำนวนเงิน 362,500 บาท และจากค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมชี้แจงการตรวจเยี่ยม และประเมิน Thai Dental Clinic Accreditation (TDCA) เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 100 คน คนละ 1,500 บาท รวม) โดยมีขั้นตอนดำเนินงานดังต่อไปนี้

 1. ประชาสัมพันธ์การเปิดโครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ Thai Dental Clinic Accreditation (TDCA) ตามสื่อต่าง ๆ ของทันตแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ Thai Dental Clinic Accreditation (TDCA) ภายใต้โครงการคลินิกทันตกรรมคุณภาพ ให้กับทันตแพทย์ผู้สนใจจำนวน 100 คน
 3. รับสมัคร ภาครัฐและเอกชน ที่ประสงค์เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพตามแนวทางปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม ตามเงื่อนไขขององค์กร และ ช่องทางที่กำหนด
 4. ทันตแพทยสภาแต่งตั้งคณะทำงานผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมิน พร้อมทั้งแจ้งกำหนดวันเดินทางออกตรวจประเมินให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 5. หลังจากทำการตรวจประเมินแล้ว คณะทำงานผู้เยี่ยมสำรวจจะจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจประเมินมายังคณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม เพื่อพิจารณาออกใบประกาศเกียรติคุณรับรองคลินิกทันตกรรมให้แก่สถานบริการที่ผ่านการประเมิน โดยให้มีผลการรับรองในระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรมมีมติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทันตแพทยสภา
 6. สำหรับสถานบริการใดไม่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด คณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพคลินิกทันตกรรม จะแจ้งสรุปรายงานผลการตรวจประเมินและข้อแนะนำ เพื่อการปรับปรุงเพิ่มเติมให้ทราบ และขอให้สถานบริการดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง เพื่อที่จะทำการรับรองผลการประเมินในโอกาสต่อไป

กลุ่มสถานบริการเป้าหมายของโครงการ

 1. คลินิกทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐทั้งหมด
 2. คลินิกทันตกรรมในภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10 แห่ง เพื่อเป็นคลินิกที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง และขยายผลในการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไป
 3. คลินิกทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เอกสารสำคัญ