ผู้บริหารกรรมการ

กรรมการทันตแพทยสภา แต่ละคณะ จะดำรงตำแหน่งทุก 3 ปี ซึ่ง กรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 เป็นคณะกรรมการปัจจุบัน
และจะดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2565


รายชื่อคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562 - 2565)

 

นายกทันตแพทยสภา

พันตำรวจโทพจนารถ  พุ่มประกอบศรี

อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่หนึ่ง

ทันตแพทย์เผด็จ ตั้งงามสกุล

อุปนายกทันตแพทยสภาคนที่สอง

ทันตแพทย์ประดิษฐ์ เจษฎาไกรสร

เลขาธิการทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์สุรัตน์ ลีนะศิริมากุล

รองเลขาธิการทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ

ประชาสัมพันธ์

ทันตแพทย์สัณห์ชัย จิรชาญชัย

เหรัญญิก

ทันตแพทย์ธารา ศิริไกร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 

นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ทันตแพทย์ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

พันเอกหญิงนริศา ธีรนิติ

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์ นฤมนัส คอวนิช

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์สุชิต พูลทอง

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทันตแพทย์ทศพล ปิยะปัทมินทร์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์์

ทันตแพทย์ไชยรัตน์ เฉลิมรัตน์โรจน์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทันตแพทย์ประทีป พันธุมวนิช

 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทันตแพทย์คมสรรพ์ บุณยะสิงห์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ทันตแพทย์ณรงค์ ลุมพิกานนท์

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทันตแพทย์หญิงยุพิน ส่งไพศาล

กรรมการ

ทันตแพทย์ยุวบูรณ์ จันทร์แจ่มจรูญ

กรรมการ

ทันตแพทย์ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์

กรรมการ

ทันตแพทย์อินทรพล หอวิจิตร

กรรมการ

ทันตแพทย์นิพนธ์ ชัยศรีสุขอำพร

กรรมการ

ทันตแพทย์นิติพันธ์ จีระแพทย์

กรรมการ

ทันตแพทย์โกวิท พูลสิน

กรรมการ

ทันตแพทย์หญิงสุปราณี เอี่ยมรักษา

กรรมการ

ทันตแพทย์สืบศักดิ์ เจริญเกษมวิทย์

กรรมการ

ทันตแพทย์โมฮัล ศกภูเขียว

กรรมการ

ทันตแพทย์จีระวัฒน์ บุตรโคตร

กรรมการ

ทันตแพทย์วัฒนา บุญอ่อน

กรรมการ

ทันตแพทย์สันติภาพ มีสวัสดิ์

กรรมการ

ทันตแพทย์สมศักดิ์ โอภาเจริญสุข

 

รายชื่อคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในแต่ละวาระมีดังต่อไปนี้

กรรมการทันตแพทยสภา วาระ 9 พ.ศ. 2562 - 2565

กรรมการทันตแพทยสภา วาระ 8 พ.ศ. 2559 - 2562