ติดต่อทันตแพทยสภา

หมายเหตุ

ถ้ามีข้อสงสัย หรือมีปํญหาร้องเรียน สามารถติดต่อ ทันตแพทยสภา โทร 0-2951-0420-2

ทันตแพทยสภาจะไม่รับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ทุกกรณี

ค้นหา

เรียน สมาชิกทันตแพทยสภาทุกท่าน ตามมติที่ประชุมทันตแพทยสภา วาระที่ 8 ครั้งที่ 10/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุปัญญา ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข มีมติให้เลื่อนการเริ่มนับรอบระยะเวลาการเก็บหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมรุ่นเก่า จากเดิมวันที่ 1 มกราคม 2560 ไปอีก 6 เดือน ซึ่งจะเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ทางทันตแพทยสภาได้ประสานส่งร่างข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องให้รัฐมนตรีว่าเห็นชอบและลงนามส่งไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่เนื่องจากมีการปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับฯ และต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องตามกฏหมาย จึงใช้เวลาและไม่สามารถประกาศใช้ได้ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2560

ขณะนี้ รัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศแล้ว และอยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อประกาศแล้ว จะมีผลบังคับใช้และจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

หนังสือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามส่งข้อบังคับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ. 2560