ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ภาพพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพช่องปาก

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพช่องปาก

ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และ องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลักกระทรวงสาธารณสุข