ประกาศทันตแพทยสภา

เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทย์สภา

ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ตำแหน่งนิติกร ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 18 กันยายน - 27 ตุลาคม 2560 นั้น

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ทันตแพทยสภา ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่